รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิทยาศาสตร์ ((กระบวนการต้นน้ำ upstream) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา )
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม
 • ปฏิบัติงาน :
  ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
 • เปิดรับสมัคร :
  25 ตุลาคม 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  30 พฤศจิกายน 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  21 มกราคม 2563
 • วันที่รายงานตัว :
  3 กุมภาพันธ์ 2563
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. อายุไม่เกิน ๓๕  ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
  2. ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท ด้านวิทยาศาสตร์สาขาอณูชีววิทยา (Molecular Biology) เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) วิทยาศาสตร์การแพทย์ (Medical Science) วิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering) วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ (Bioprocess Engineering) หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  3. หากมีประสบการณ์การทำงานในด้านกระบวนการชีวภาพ หรือในด้านต่างๆต่อไปนี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  - กระบวนการสร้างและพัฒนาโคลนเซลล์แบคทีเรีย หรือ mammalian cell ที่มีการแสดงออกของโปรตีน

  - กระบวนการชีวภาพต้นน้ำ (upstream process) ด้านการเลี้ยง microbial cells และ mammalian cell ใน bioreactor รวมทั้งการตรวจวิเคราะห์ผลผลิตที่ได้จากกระบวนการ

  - การใช้อุปกรณ์ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ ตลอดจนเครื่องมือวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้อง

  - งานตรวจสอบคุณสมบัติของ Recombinant clone การจัดทำและตรวจสอบคุณลักษณะระบบธนาคารเซลล์

  - การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมยา หรืออุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

  1. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ในระดับดี โดยต้องยื่นหลักฐานการผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันที่สมัคร โดยมีผลคะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้

                                                  คะแนน IELTS (Academic Module)             ไม่ต่ำกว่า ๓          คะแนน

                                      คะแนน TOEFL IBT (Internet Based)            ไม่ต่ำกว่า ๒๙        คะแนน

                   คะแนน TOEFL-ITP                                    ไม่ต่ำกว่า ๓๙๐      คะแนน

                   คะแนน TOEFL-CBT                                  ไม่ต่ำกว่า ๙๐        คะแนน

                          คะแนน TOEIC                                        ไม่ต่ำกว่า ๔๐๐      คะแนน

                   คะแนน MU GRAD Test                             ไม่ต่ำกว่า ๓๖        คะแนน

                                      คะแนน MU-ELT                                       ไม่ต่ำกว่า ๕๖        คะแนน

  1. สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมจัดการเอกสารได้ดี
  2. มีความรับผิดชอบและกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
  3. มีความสามารถในการเรียนรู้งานใหม่และมีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน
  4. มีความละเอียด รอบคอบในการทำงาน และช่างสังเกต
  5. มีความประพฤติที่ดีอยู่ในระเบียบวินัยและยินดีปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานอันไม่ผิดต่อศีลธรรมและกฎหมาย
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  •  
  1. ปฏิบัติงานสร้างโคลนเซลล์แบคทีเรีย หรือ mammalian cell ที่มีการแสดงออกของโปรตีนชีวภัณฑ์ และพัฒนาวิธีการตรวจสอบคุณสมบัติของโคลนเซลล์ ที่ใช้ในการผลิตสารโปรตีนชีวภัณฑ์ (clone characterization) ตลอดจนการจัดทำระบบธนาคารเซลล์ วางแผนและตรวจสอบคุณลักษณะด้านต่างๆ ตามข้อกำหนดแนวทางปฏิบัติ ICH guideline
  2. ปฏิบัติการพัฒนากระบวนการเลี้ยงเซลล์เพื่อผลิตสารโปรตีนชีวภัณฑ์ ในกระบวนการชีวภาพต้นน้ำ (upstream) ตั้งแต่ระดับ shake flask และในถังปฏิกรณ์ ขนาด ๕ ลิตร กำหนดสภาวะพารามิเตอร์ที่เหมาะสม (optimized process) และเกณฑ์ความพึงพอใจ ซึ่งสามารถขยายขนาดการผลิตไปยังระดับกึ่งอุตสาหกรรมได้ ตลอดจนพัฒนากระบวนการวิเคราะห์ เพื่อควบคุมกระบวนการผลิต (in-process control) และการวิเคราะห์ผลผลิตที่ได้จากการผลิต
  3. จัดทำเอกสารขั้นตอนกระบวนการผลิตและการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมเอกสารคุณภาพ พร้อมจัดทำบันทึกขั้นตอนกระบวนการอย่างละเอียดและเป็นระบบ ตลอดจนส่วนสนับสนุนระบบให้บริการที่เกี่ยวข้อง

   

   

  1. ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์และโครงการวิจัยที่ได้รับมอบหมาย วางแผน ดำเนินงาน จัดเก็บบันทึกผลงานวิจัยและวิเคราะห์ผลอย่างเป็นระบบ
  2. ควบคุม ดูแล บำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์และพื้นที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
  3. ให้คำปรึกษา แนะนำการใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้ให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง
  4. ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  พิจารณาคุณสมบัติตามความเห็นของคณะกรรมการเพื่อสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

   

  ปริญญาโท ๒๓,๔๔๐  บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-849-6000
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ