รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักตรวจสอบภายใน (คุณวุฒิปริญญาตรี)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  ศูนย์ตรวจสอบภายใน
 • ปฏิบัติงาน :
  ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  29 ตุลาคม 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  30 พฤศจิกายน 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  24 ธันวาคม 2562
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ด้านการบัญชีหรือบริหารธุรกิจ
  2. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้ในระดับดี
  3. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษระดับดี โดยต้องยื่นหลักฐานการผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันที่สมัคร โดยมีผลคะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้

       คะแนน IELTS (Academic Module) ไม่ต่ำกว่า ๓

       คะแนน TOEFL IBT (Internet Based) ไม่ต่ำกว่า ๒๙ คะแนน

       คะแนน TOEFL-ITP ไม่ต่ำกว่า ๓๙๐ คะแนน

       คะแนน TOEFL-CBT ไม่ต่ำกว่า ๙๐ คะแนน

       คะแนน TOEIC ไม่ต่ำกว่า ๔๐๐ คะแนน

       คะแนน MU GRAD Test ไม่ต่ำกว่า ๓๖ คะแนน

  คะแนน MU-ELT ไม่ต่ำกว่า ๕๖ คะแนน

  หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

  1. มีความสามารถในการเขียนรายงานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
  2. มีความขยัน ใฝ่รู้ อดทน เรียนรู้สิ่งใหม่ ชอบการวิเคราะห์คำนวณ
  3. สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ในลักษณะเป็นโครงการได้
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ดำเนินการตรวจสอบตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย
  2. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  : ๑. พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นจากคณะกรรมการ

    ๒. สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ตามคุณวุฒิ ปริญญาตรี  ๒๐,๐๙๐ บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-849-6000
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ