รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ช่างเทคนิค (งานบริหารจัดการ )
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะพยาบาลศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  งานบริหารจัดการ (ปฏิบัติงานที่หอพักฯ คณะพยาบาลศาสตร์ บางขุนนนท์)
 • เปิดรับสมัคร :
  1 พฤศจิกายน 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  29 กุมภาพันธ์ 2563 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • วันที่นัดหมาย :
  6 มีนาคม 2563
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบสาธารณูปโภคของอาคาร จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง        

  ๑. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาไฟฟ้า, สาขาเครื่องกล, ก่อสร้างหรือโยธา  หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

  ๒.  อายุไม่เกิน ๓๕ ปี

  ๓.  มีความรู้ความสามารถในงานช่างเทคนิคเป็นอย่างดี

  ๔.  มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ Microsoft Office สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป AUTO  CAD และ Internet ได้ในระดับดี

  ๕.  มีความรู้ความสามารถในการควบคุมตรวจเช็คและบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ

  ๖.  มีทักษะในการเรียนรู้ ขยัน อดทนและมีใจรักงานบริการ

  ๗. หากมีประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบสาธารณูปโภคของอาคาร

  จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  หน้าที่และความรับผิดชอบโดยย่อ   :    ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานซึ่งต้องใช้ความรู้ความสามารถปฏิบัติงานด้านช่างเทคนิค  ตามคำสั่งหรือแนวทางปฏิบัติ หรือคู่มือ ภายใต้การกำกับ ตรวจสอบ โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้

  1. ควบคุม ตรวจสอบ ซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค ระบบไฟฟ้า ระบบประปา เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ วัสดุครุภัณฑ์อื่นๆในความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดความปลอดภัย และความพร้อมในการใช้งาน
  2. ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาอุปกรณ์ภายในอาคาร ตามแผนการทำงาน
  3. ตรวจสอบ ซ่อมแซมแก้ไขระบบสาธารณูปโภคต่างๆตามที่ได้รับแจ้ง
  4. จัดทำรายงาน แผนงานและบันทึกการตรวจสอบ หรือบำรุงรักษาระบบอุปกรณ์ตามที่ได้รับมอบหมาย
  5. จัดทำรูปแบบรายงานสิ่งก่อสร้าง พร้อมประมาณราคา และควบคุมปรับปรุงสิ่งก่อสร้างตามที่ได้รับมอบหมาย
  6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก :  ๑. ภาคการสอบข้อเขียนประกอบด้วย

                                      - วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

                                      ๒. ภาคการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ประกอบด้วย

                                      - สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน :   - อัตราเงินเดือนวุฒิขั้นต่ำประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เดือนละ ๑๑,๕oo บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เดือนละ ๗๘๕ บาท  รวมเป็น  ๑๒,๒๘๕  บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4197466-80 ต่อ 1210,1219
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :