รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์
 • จำนวน :
  ๑ อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานวิทยาลัย
 • สังกัด :
  คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
 • เปิดรับสมัคร :
  31 ตุลาคม 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  31 มกราคม 2563 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 2 )
 • วันที่นัดหมาย :
  2 มีนาคม 2563
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  -
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑. ได้รับคุณวุฒิปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมเคมี
  ๒. มีความรู้ความชำนาญในสาขาวิชา
          ๒.๑ Process Simulation หรือ
          ๒.๒ Chemical Engineering Plant Design หรือ
          ๒.๓ Separation and Purification Process หรือ Bioprocess /Biochemical
                 Engineering  Engineering
          ๒.๔ สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมเคมี
  ๓. มีความสามารถในการผลิตผลงานวิจัย โดยพิจารณาจากผลงานตีพิมพ์ ในระดับ ๕ ปีย้อนหลัง 
  ๔. สามารถและมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายได้ดี

  เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (เพิ่มเติม)

  ๑. Cover Letter
  ๒. A list of publication with journal JCR impact factor 2017 and Quartile (SC imago)   
  ๓. One-page statement of teaching philosophy                
  ๔. Ph.D dissertation abstract                        
  ๕. The names of 3 referees                        
  ๖. CV of applicant        
   

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ๑. สอนวิชาด้านวิศวกรรมเคมี   
  ๒. ทำงานวิจัยด้านพลังงาน หรือด้านวัสดุขั้นสูง หรือด้านวิศวกรรมอาหารและยาหรือด้านวิศวกรรมเคมีขั้นสูง
  ๓. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ๑. สอบปฏิบัติ โดยการทดลองสอนหน้าชั้นเรียน โดยนำเสนองานวิจัยในปัจจุบันของตนเอง 
  ๒. สอบสัมภาษณ์ 

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน    ๓๒,๔๕๐ บาท 

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  ๐-๒๘๘๙-๒๑๓๘ ต่อ ๖๐๗๐-๗๖
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ