รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ด้านพัสดุและงานธุรการ)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  ศูนย์บริหารสินทรัพย์
 • ปฏิบัติงาน :
  อาคารจอดรถสิทธาคาร
 • เปิดรับสมัคร :
  4 พฤศจิกายน 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  30 พฤศจิกายน 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  16 ธันวาคม 2562
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑)                     ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

                          ๒)    เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น

  ๓)   มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษการสื่อสารได้ในระดับดีและต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใด

        อย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ

        วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

                          IELTS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๓ คะแนน หรือ

                          TOEFL-IBT (Internet Based) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๒๙ คะแนน หรือ

                          TOEFL-ITP คะแนนรวมไม่ตำกว่า ๓๙๐ คะแนน หรือ

                          TOEFL-CBT คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๙๐ คะแนน หรือ

                          TOEIC คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๔๐๐ คะแนน หรือ

                          MU GRAD Test คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๓๖ คะแนน

                          MU-ELT คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๕๖ คะแนน

                          ๔)    มีบุคลิกดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้นและทักษะการเจรจาต่อรองดี

    ๕)    สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้

     ๖)   มีความอดทนและรักงานบริการ สามารถทำงานเป็นทีมได้

    ๖)   หากมีประสบการณ์ทำงานด้านบริหารอาคารจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  งานพัสดุ

  1. งานจัดหา และบริหารการใช้ พัสดุ วัสดุคงคลัง วัสดุสิ้นเปลือง ที่ใช้สอยในอาคาร
  2. งานจัดทำบันทึกการเบิกจ่าย วัสดุคงคลัง วัสดุสิ้นเปลือง ที่ใช้สอยในอาคาร
  3. งานจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน ครุภัณฑ์อาคาร
  4. งานจัดทำบันทึกผล ตรวจสอบและเก็บรักษาทรัพย์สิน-ครุภัณฑ์อาคาร

  งานธุรการ

  1. ประสานงาน และจัดทำสัญญา หลักประกันสัญญา การเช่าพื้นที่อาคาร
  2. งานบริหารจัดการสัญญาการเช่าพื้นที่อาคาร
  3. งานจัดหา จัดซื้อจัดจ้าง งานบริการดูแลรักษาอาคาร เช่น งานจัดจ้างบริการรักษา

  ความปลอดภัย งานจัดจ้างบริการรักษาความสะอาดพื้นที่

  1. ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดของอาคาร
  2. ประสานงานในการจัดเตรียมพื้นที่ให้เหมาะสมสำหรับกิจกรรมที่จะจัดขึ้น
  3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  พิจารณาคุณสมบัติตามความเห็นของคณะกรรมการ สอบข้อเขียน สอบวัดคุณลักษณะของผู้สมัครงานเและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาตรี ๒๐,๐๙๐ บาท 

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-849-6095-96 คุณขวัญรัตนา ในวันและเวลาราชการ
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ