รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงิน บัญชีและทรัพยากรบุคคล)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  ศูนย์บริหารสินทรัพย์
 • ปฏิบัติงาน :
  อาคารจอดรถสิทธาคาร
 • เปิดรับสมัคร :
  4 พฤศจิกายน 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  30 พฤศจิกายน 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  16 ธันวาคม 2562
 • วันที่รายงานตัว :
  2 มีนาคม 2563
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑)                     ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

                          ๒)    เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น

  ๓)   มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษการสื่อสารได้ในระดับดีและต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใด

        อย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ

        วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

                          IELTS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๓ คะแนน หรือ

                          TOEFL-IBT (Internet Based) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๒๙ คะแนน หรือ

                          TOEFL-ITP คะแนนรวมไม่ตำกว่า ๓๙๐ คะแนน หรือ

                          TOEFL-CBT คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๙๐ คะแนน หรือ

                          TOEIC คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๔๐๐ คะแนน หรือ

                          MU GRAD Test คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๓๖ คะแนน

                          MU-ELT คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๕๖ คะแนน

                          ๔)    มีความกระตือรือร้นและมีความอดทนในการทำงาน

                          ๕)   มีความละเอียดรอบคอบและมีทักษะการติดต่อประสานงานได้ดี

    ๖)    สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้

     ๗)   มีทักษะในการทำรายงานสรุปข้อมูล

    ๘)   หากมีประสบการณ์ทำงานด้านการเงิน การบัญชีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  งานการเงินและบัญชี

  1. รับเงินและออกใบเสร็จรับเงิน
  2. เก็บบันทึกยอดรับเงินรวมรายวันของร้านค้า
  3. ตรวจสอบและจัดทำรายงานการเงิน
  4. จัดทำใบแจ้งหนี้ และนำส่งรายได้เข้ากองคลัง
  5. ดูแลเงินสดย่อย และจัดทำทะเบียนคุม
  6. ติดตามทวงหนี้ลูกหนี้ค้างจ่ายประจำเดือน
  7. จัดทำรายงานด้านการเงินที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเสนอผู้บริหาร
  8. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  งานทรัพยากรบุคคล

  1. จัดทำรายงานประจำเดือน สรุปวันลา มาสาย / กลับก่อน พร้อมบันทึกข้อมูลเข้าระบบของบุคลากรสังกัดอาคารจอดรถสิทธาคาร ศูนย์บริหารสินทรัพย์
  2. ทำบันทึกเพื่อเสนอเบิกจ่ายค่าล่วงเวลาประจำเดือน พร้อมตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรสำหรับใช้ในการเสนอการเบิกจ่ายดังกล่าว
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  พิจารณาคุณสมบัติตามความเห็นของคณะกรรมการ สอบข้อเขียน สอบวัดคุณลักษณะของผู้สมัครงานเและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาตรี ๒๐,๐๙๐ บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-849-6095-96 คุณขวัญรัตนา ในวันและเวลาราชการ
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ