รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการโภชนาการ
 • จำนวน :
  ๑ อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
 • ปฏิบัติงาน :
  งานโภชนาการ
 • เปิดรับสมัคร :
  1 พฤศจิกายน 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  20 พฤศจิกายน 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  -
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. เพศชาย/เพศหญิง (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น)

  2. อายุไม่เกิน 35 ปี

  3. คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาโภชนาการและการกำหนดอาหาร, โภชนศาสตร์, โภชนวิทยา, คหกรรมศาสตร์-กำหนดอาหารและโภชนบำบัด คหกรรมศาสตร์-อาหารและโภชนาการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

  4. มีประสบการณ์ทำงานด้านโภชนาการ-โภชนบำบัดในโรงพยาบาล ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือผ่านการฝึกงานใน     โรงพยาบาลไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ชัวโมง หรือสอบผ่านการรับรองเป็นนักกำหนดอาหารวิชาชีพ (ต้องมีหนังสือรับรอง)

  5. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office และอินเตอร์เน็ต

  6. มีทักษะด้านการติดต่อสื่อสาร การประสานงาน มีพฤติกรรมบริการและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

  7. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน

  8. สามารถปฏิบัติงานเข้าเวรในวันธรรมดาและวันหยุดราชการได้

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1.  ประเมินภาวะโภชนาการของผู้ป่วยรวมทั้งร่วมกับแพทย์ในการวางแผนให้การดูแลด้านโภชนาการแก่ผู้ป่วย

  2.  ติดต่อประสานงานกับแพทย์ในการติดตามประเมินผลการบริโภคอาหารของผู้ป่วย และร่วมแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น

  3. จัดทำรายการอาหารที่ต้องผลิตและบริการแก่ผู้ป่วย เด็กห้องบริบาลเด็กก่อนวัยเรียน

  เจ้าหน้าที่เวรดึก และจัดเลี้ยง พร้อมทั้งกำหนดปริมาณวัตถุดิบที่ต้องการแต่ละวัน เพื่อสั่งซื้อและควบคุมให้อยู่ในงบประมาณที่ได้รับ

  4.  คำนวณและกำหนดปริมาณอาหาร เพื่อให้ได้คุณค่าอาหารตรงตามแผนการรักษาของแพทย์

  5.  ควบคุมการเตรียม การชั่ง ตวงและการผลิตอาหารของผู้ป่วยให้เป็นไปตามรายการอาหาร

  6. ควบคุมการจัดอาหาร เพื่อนำส่งผู้ป่วย/ผู้รับบริการ ให้ครบและถูกต้อง

  7. ควบคุมการจัดเก็บอาหารสด อาหารแห้งให้สะอาด ปลอดภัยตามหลักสุขาภิบาล

  8.  ควบคุมการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ของใช้ต่างๆ ให้เป็นระเบียบและป้องกันการสูญหาย

  9.  สอนและเผยแพร่ความรู้ด้านโภชนาการและโภชนบำบัดรวมทั้งจัดทำเอกสาร และสื่อการสอนต่างๆ

  10. ควบคุมการล้าง การทำความสะอาดทั้งภาชนะ อุปกรณ์ และสถานที่

  11. ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานในความรับผิดชอบ และติดตามประเมินผล เพื่อประกอบการพัฒนางาน

   12.รวบรวมสถิติการปฏิบัติงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

  13.ร่วมวางแผนการปฏิบัติงานประจำปีของงาน

  14.ติดตามประเมินผลงานและเสนอปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหาและพัฒนางานที่รับผิดชอบ

  15.ร่วมจัดทำเอกสาร คู่มือการปฏิบัติงาน กฎระเบียบสำหรับบุคลากรทุกระดับเพื่อใช้อ้างอิง

  16. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ๑. สอบความรู้ความสามารถทั่วไป

  ๒. สอบความรู้เฉพาะตำแหน่ง

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน ๒๐,๐๙๐ บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028496600 ต่อ 4333
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ