รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  วิศวกรไฟฟ้า (วิศวกรรมและอาคารสถานที่ )
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
 • สังกัด :
  สถาบันโภชนาการ
 • ปฏิบัติงาน :
  งานวิศวกรรมและอาคารสถานที่
 • เปิดรับสมัคร :
  4 พฤศจิกายน 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  16 ธันวาคม 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  15 มกราคม 2563
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  สามารถใช้โปรแกรม Auto CAD และจัดทำ BOQ ได้
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ),  ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (คอ.บ.),

  อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

  1. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมพื้นฐานต่าง ๆ เช่น  Microsoft Word, Power Point, Excel ได้เป็นอย่างดี
  2. สามารถใช้ โปรแกรม Auto CAD และจัดทำ BOQ ได้ 
  3. สามารถทุ่มเทเวลาให้การทำงานได้อย่างเต็มความสามารถ
  4. มีทักษะในการประสานงานและการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานทุกระดับ
  5. มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ในระดับดี ต้องมีหลักฐานการผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่ต่ำกว่า ๔๐๐ คะแนน หรือ IELTS (Academic Module) ระดับ ๓ ขึ้นไป หรือ TOELF IBT   (Internet Based) TOEFL-ITP TOEFL-CBT MU GRAD TEST
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ดำเนินการรวบรวมสถิติ งานวิศวกรรมระบบต่าง ๆ และสถิติที่เกี่ยวข้อง ในการค้นหาสาเหตุและข้อเท็จจริง และเสนอแนะแนวทางปฏิบัติ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการบริหาร สั่งการ ของผู้อำนวยการ ในเรื่องที่เกี่ยวกับงานวิศวกรรมบริการและงานอื่น
  2. ประสานงานกับฝ่ายและงานต่าง ๆ ในสถาบันโภชนาการและภายนอก รวมทั้งองค์การอื่นที่เกี่ยวข้องให้สามารถปฏิบัติภาระหน้าที่ของแต่ละฝ่ายได้เป็นผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์
  3. ดำเนินการจัดตั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้คณะฯ ประจำปี หมวดต่าง ๆ ดังนี้
   - หมวดค่าวัสดุและค่าใช้สอยเกี่ยวกับงานช่างทุกชนิดที่ต้องใช้ในการซ่อมและบำรุงรักษาระบบต่าง ๆ
   - หมวดค่าครุภัณฑ์เกี่ยวกับการจัดซื้อเครื่องจักรกล เครื่องมือสำหรับงานซ่อมต่าง ๆ
   - หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพื่อจัดจ้างก่อสร้าง ซ่อมแซม อาคาร และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ
  4. จัดทำรายงานการประเมินองค์กรตามเกณฑ์ประเมินต่างๆ ที่ ส่วนงาน/มหาวิทยาลัยได้รับการประเมินจากหน่วยงานส่วนกลางมหาวิทยาลัย และหน่วยงานนอกมหาวิทยาลัย เช่น เกณฑ์มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ (Carbon Footprint)เกณฑ์ประเมิน U-Ranking และสถานศึกษาปลอดภัย เป็นต้น
  5. รับผิดชอบในการควบคุม, บำรุงรักษา และซ่อมตามลักษณะสาขาวิศวกรรมทุกชนิดภายในอาคาร
  6. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ :  ปริญญาตรี  ๒๐,๐๙๐ บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-800-2380 ต่อ 142
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :