รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานธุรการ (ธุรการหน่วยงาน)
 • จำนวน :
  ๑ อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
 • ปฏิบัติงาน :
  ฝ่ายการพยาบาล
 • เปิดรับสมัคร :
  8 พฤศจิกายน 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  28 พฤศจิกายน 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • ประสบการณ์ :
  -
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

   

  ๑. เพศชาย/เพศหญิง (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น)

  ๒. อายุไม่เกิน ๖๐ ปี

  ๓. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกสาขา (ต้องแนบเอกสารคุณวุฒิตามประกาศ หากไม่ปรากฏหลักฐานจะถือว่าคุณสมบัติไม่ครบถ้วน)

  ๔. มีสามารถในการใช้โปรแกรม  Microsoft Office และ Internet ได้เป็นอย่างดี

  ๕. มีความรู้ความสามารถในการใช้อุปกรณ์สำนักงานได้เป็นอย่างดี

  ๖. มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถประสานงานกับบุคลากรหน่วยงานอื่นได้เป็นอย่างดี

  ๗. หากมีประสบการณ์ด้านการปฏิบัติงานธุรการโรงพยาบาลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

   

   

  ๑. ติดตามผล Lab ของผู้ป่วยเพื่อเตรียมเข้าห้องตรวจ

  ๒. ช่วยในการส่งสารคัดหลั่งของผู้ป่วยตามที่ได้รับมอบหมาย

  ๓. ติดตามผลตรวจ Lab out จากห้องเทคนิคการแพทย์สำหรับวันถัดไป

  ๔. เบิกเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ CSSD พัสดุ คลังยา และคลังห้องจ่ายยา

  ๕. รับ-ส่งเอกสาร เข้า-ออก พร้อมติดตามเอกสารต่าง ๆ ที่ออกจากหน่วยงาน         

  ๖. จัดพิมพ์เอกสาร ถ่ายเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย

   ๗. ส่งตรวจผู้ป่วยทางระบบคอมพิวเตอร์

  ๘. ร่วมทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพต่าง ๆ ของหน่วยงาน

  ๙. จัดเก็บผล Lab เข้าแฟ้มคนไข้

  ๑๐. จัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ในการใช้งาน

  ๑๑. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ๑. สอบปฏิบัติด้านคอมพิวเตอร์

  ๒. สอบสัมภาษณ์

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028496600 ต่อ 4333
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ