รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ผู้ช่วยอาจารย์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  คณะทันตแพทยศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชารังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
 • เปิดรับสมัคร :
  11 พฤศจิกายน 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  29 พฤศจิกายน 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  -
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. คุณวุฒิปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

  2. หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์เกณฑ์ทหาร หรือมีใบสำเนาแสดงวิทยฐานะว่าสำเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ 3 (ใบ สด.8)

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. งานการเรียนการสอน

  - สอนวิชาการหรือวิชาชีพในสาขาวิชารังสีวิทยาและอื่นๆ ตามที่ได้รับ มอบหมายทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

  - ควบคุม ออกข้อสอบ และประเมินผลการศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ได้รับผิดชอบ

  - เป็นที่ปรึกษาของนักศึกษาทุกระดับ ทั้งด้านวิชาการ และอื่นๆ

  - ศึกษาหาความรู้ ค้นคว้าวิชาการที่ทันสมัยตลอดเวลา

  2. งานบริการวิชาการ

  - ให้บริการวิชาการแก่สังคม ทั้งในรูปการบริการ การรักษาสุขภาพช่องปาก และการบริการทางวิชาการในรูปสื่อ เอกสาร คำแนะนำปรึกษา

  - ควบคุมตรวจสอบ และเป็นที่ปรึกษางานวิจัย ค้นคว้า ซึ่งเป็นงานหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรปริญญาและหลังปริญญา

  3. งานวิจัย

  - ทำการวิจัย ค้นคว้าในงานวิชาการเพื่อหาองค์ความรู้ใหม่ และสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นประโยชน์และเผยแพร่ผลงานวิชาการและวิจัยให้เป็นที่รู้จักต่อสาธารณชน

  4. งานบริหารและธุรการ

     - ปฏิบัติหน้าที่บริหารจัดการเพื่อคณะและมหาวิทยาลัย ตามที่ได้รับมอบหมาย

     - ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  5. งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

     - ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน                             27,850 บาท

   

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์        การรักษาพยาบาล (สิทธิกองทุนประกันสังคม), รักษาพยาบาลทาง     
                                                  ทันตกรรมแก่บุคลากรและครอบครัว (๑๐,๐๐๐ บาท),ตรวจสุขภาพ
                                                  ประจำปี, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, เงินช่วยเหลือพิเศษ ฯลฯ

 • หมายเหตุ :
  ในกรณีที่ผู้สมัครได้รับการคัดเลือก ให้ผู้สมัครนำหลักฐานการสำเร็จการศึกษาฉบับจริงมาในวันรายงานตัว เพื่อป้องกันปัญหาการแก้ไข หรือ ปลอมแปลงเอกสารคุณวุฒิการศึกษา หากพบว่าไม่ตรงกับฉบับจริงถือว่าผู้สมัครหมดสิทธิได้รับการคัดเลือก
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  022007572
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ