รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์ (หรือ ผู้ช่วยอาจารย์)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  คณะทันตแพทยศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
 • เปิดรับสมัคร :
  13 พฤศจิกายน 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  29 พฤศจิกายน 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  29 พฤษภาคม 2563
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  -
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ตำแหน่ง อาจารย์ : คุณวุฒิปริญญาทันตเเพทยศาสตรบัณฑิต และ

  ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า (วุฒิบัตร/อนุมัติบัตร) สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล หรือคุณวุฒิปริญญาเเพทยศาสตรบัณฑิต และปริญญาเอกหรือเทียบเท่า (วุฒิบัตร/อนุมัติบัตร) สาขาวิสัญญีวิทยา

      ตำแหน่ง ผู้ช่วยอาจารย์ : คุณวุฒิปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หรือ คุณวุฒิปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต (วิสัญญีแพทย์)

  2. มีผลคะเเนนภาษาอังกฤษ โดยจะต้องผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด ซึ่งคะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยผลคะแนนมีอายุไม่เกิน 2 ปี และต้องมีอายุคะแนนคงเหลือไม่ต่ำกว่า  3 เดือน จนถึงวันปิดรับสมัคร ดังนี้

   

   

  ลำดับที่

   

  ประเภทคะแนนสอบ

  ตำแหน่ง

  อาจารย์

  ผู้ช่วยอาจารย์

  1

  IELTS(Academic Module)

  6

  3

  2

  TOFEL IBT

  79

  29

  3

  TOFEL ITP

  550

  390

  4

  TOFEL CBT

  213

  90

  5

  TOEIC

  -

  400

  6

  MU GRAD Test 

  80

  36

  7

  MU-ELT

  -

  56

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. รับผิดชอบการเรียนการสอนภาคบรรยาย ภาคปฏิบัติ สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
  2. รับผิดชอบงานบริการด้านวิชาการในงานสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
  3. รับผิดชอบงานด้านการวิจัย
  4. งานด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  5. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

   

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน                       ตำแหน่งอาจารย์ : 32,450 บาท

                                        ตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ : 27,850 บาท

   

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์       การรักษาพยาบาล (สิทธิกองทุนประกันสังคม), รักษาพยาบาลทาง     

                                        ทันตกรรมแก่บุคลากรและครอบครัว (10,000 บาท),ตรวจสุขภาพ

                                        ประจำปี, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, เงินช่วยเหลือพิเศษ ฯลฯ    

 • หมายเหตุ :
  ในกรณีที่ผู้สมัครได้รับการคัดเลือก ให้ผู้สมัครนำหลักฐานการสำเร็จการศึกษาฉบับจริงมาในวันรายงานตัว เพื่อป้องกันปัญหาการแก้ไข หรือ ปลอมแปลงเอกสารคุณวุฒิการศึกษา หากพบว่าไม่ตรงกับฉบับจริงถือว่าผู้สมัครหมดสิทธิได้รับการคัดเลือก
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  022007572
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ