รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานขับรถยนต์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
 • ปฏิบัติงาน :
  งานบริหารทั่วไป
 • เปิดรับสมัคร :
  19 พฤศจิกายน 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  24 ธันวาคม 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารการประกาศ
 • อายุไม่เกิน :
  45 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

                                     ๑. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)

                                      ๒. มีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคลล

                                      ๓. เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า ๓๐ ปี แต่ไม่เกิน ๔๕ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

                                      ๔. ต้องมีเอกสารผ่านการเกณฑ์ทหาร

                                      ๕. มีประสบการณ์ขับรถยนต์ส่วนบุคคล รถตู้ และมีความรู้ในเส้นทางเขตกรุงเทพมหานคร

                                          เขตปริมณฑลและต่างจังหวัด

                                      ๖. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ ในวันทำการและวันหยุดราชการได้

                                      ๗. มีจิตใจรักการให้บริการที่ดี มีจิตสำนึกความปลอดภัย และการรักษากฎข้อบังคับการจราจร

                                           และมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ใช้บริการและเพื่อนร่วมงาน พร้อมทั้งติดต่อประสานงานกับ

                                           หน่วยงานต่างๆ  ได้ดี

                                      ๘. หากมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ขับรถยนต์ส่วนกลาง ในการให้บริการรับ-ส่งผู้บริหาร และบุคลากรในสถาบันฯ
  2. รับ – ส่งเอกสารสิ่งของต่าง ๆ ที่สำคัญ พร้อมกันในการขับรถยนต์ส่วนกลาง
  3. ดำเนินการตรวจสอบภารกิจประจำวัน บันทึกการให้บริการ การใช้ยานพาหนะประจำวัน รวมไปถึงบันทึกระยะทาง น้ำมันหลังเสร็จสิ้นการใช้ยานพาหนะ รายงานต่อผู้บังคับบัญชา
  4. ตรวจสอบสภาพและดูแลของยานพาหนะก่อนใช้งาน อาทิ ตรวจสอบเครื่องยนต์ แจ้งความบกพร่องของเครื่องยนต์ และทำความสะอาดยานพาหนะหลังปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้ว
  5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

                                      ๑. พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นโดยคณะกรรมการ

                                      ๒. สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

                                      ๑. อัตราค่าจ้าง เดือนละ ๘,๖๙๐ บาท

                                      ๒. เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เดือนละ ๑,๕๐๐ บาท      

                                      ๓. ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ (OT)

                                      ๔. ประกันสังคม

 • หมายเหตุ :
  โปรดอ่านประกาศแนบไฟล์ประกอบการสมัคร
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  024419040-3 ต่อ 24 หรือ 0895140637 หรือ E-mail ; chare.kho@mahidol.ac.th
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ