รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ( งานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปฏิบัติงาน :
  ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ งานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ
 • เปิดรับสมัคร :
  27 พฤศจิกายน 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  29 ธันวาคม 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  0-1 ขึ้นไป
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. อายุไม่เกิน 35 ปี หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น
  2. คุณวุฒิระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
  3. มีความรู้ความสามารถในการเป็นผู้ดูแลระบบ (Server Administrator) บริหารจัดการ รักษาความปลอดภัย และบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  4. มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาเว็บไซต์ ด้วยภาษา HTML, CSS, SQL, PHP, JavaScript
  5. มีความรู้ความสามารถในการจัดการฐานข้อมูล MySQL ได้เป็นอย่างดี (หากมีความสามารถในการใช้งานโปรแกรม DSpace ซึ่งเป็น Open Source Software ในการจัดการคลังข้อมูลจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
  6. มีความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน เช่น โปรแกรมออกแบบกราฟิก และโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลประเภท Data Analytics เป็นต้น
  7. มีความคิดสร้างสรรค์ แสวงหาความรู้ทางวิชาการด้านเทคโนโลยีและพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ สามารถประสานงานกับผู้อื่นและทำงานเป็นทีมได้       
  8. มีความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษ มีผลทดสอบด้านภาษาอังกฤษ TOEIC , IELTS หรืออื่นๆ ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ปฏิบัติงานเป็นผู้ดูแลระบบ (Server Administrator) บริหารจัดการ รักษาความปลอดภัย และบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
  2. ปฏิบัติงานเป็นผู้ดูแลเว็บไซต์ (Web Administrator) รับผิดชอบการพัฒนา ปรับปรุง บำรุงรักษา รักษาความปลอดภัยของข้อมูล และวิเคราะห์สถิติการเข้าใช้งานเว็บไซต์และคลังข้อมูลของฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์
  3. รับผิดชอบการจัดหา ประสานงานการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และจัดทำข้อมูลการวางแผนจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปี
  4. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  - สอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาโท เดือนละ 23,440 บาท

  - ปริญญาตรี เดือนละ 20,090 บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028002680 ต่อ 4255
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ