รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  แพทย์ (ประสาทวิทยา)
 • จำนวน :
  ๑ อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
 • ปฏิบัติงาน :
  ฝ่ายการแพทย์
 • เปิดรับสมัคร :
  27 พฤศจิกายน 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  29 กุมภาพันธ์ 2563 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  เทียบเท่าปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  -
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑. ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาประสาทวิทยา ของแพทยสภา และได้รับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้ว

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ๑.  ให้การชันสูตร วินิจฉัย รักษา และดูแลผู้ป่วยระยะยาวที่มีปัญหาทางอายุรศาสตร์ระบบประสาทในแผนกผู้ป่วยนอก ได้แก่ คลินิกอายุรศาสตร์ทั่วไป คลินิกความดันโลหิตสูง คลินิกเบาหวาน คลินิกโรคปอด                    คลินิกโรควัณโรค คลินิกผู้สูงอายุ คลินิกโรคไต คลินิกฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ฯ ดังนี้

                -  โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)

                - โรคปวดศีรษะและไมเกรน (Headache & migraine)

                 -  โรคการเคลื่อนไหวผิดปกติ และโรคพาร์กินสัน (Movement disorders & Parkinson's disease)

                 -  โรคความจำเสื่อมและอัลไซเมอร์ (Dementia & Alzheimer s disease)

                 -  โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง และปลายประสาทอักเสบ (Neuromuscular disorder & peripheral                             neuropathy)

                 -  โรคปลอกประสาทฝ่อและโรคไขสันหลัง (Demyelinating disease & multiple sclerosis &                    spinal cord disease)

                 -  โรคลมชัก (Epilepsy)

                -  โรคการนอนหลับผิดปกติ (Sleep disorders)

                 -  โรคสมองอักเสบและติดเชื้อ (Encephalitis & infection)

  ๒. ให้การชันสูตร วินิจฉัย รักษา และดูแลผู้ป่วยระยะยาวที่มีปัญหาทางอายุรศาสตร์แผนกผู้ป่วยใน และ                       หอผู้ป่วย เวชบำบัดวิกฤตตามเดือนที่รับผิดชอบตามตาราง

   ๓. ให้การชันสูตร วินิจฉัย รักษา และดูแลผู้ป่วยในแผนกฉุกเฉินตามเดือนที่ได้รับผิดชอบ

  ๔. ให้คำปรึกษาแพทย์ทั่วไป ศัลยแพทย์ ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ ทันตแพทย์ ในการดูแลผู้ป่วยทางอายุรศาสตร์  อายุรศาสตร์ฉุกเฉิน อายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ และอายุรศาสตร์ระบบประสาท ในเวลาราชการ และนอกเวลา ราชการตามตารางที่กำหนด

  ๕. ดำเนินการ และควบคุมการประชุมของฝ่ายแพทย์ ได้แก่ Admission report , Interesting case , Morbidity            and mortality conference , Grand round และ Journal club เป็นต้น

   ๖. ปฏิบัติงาน ควบคุม และพัฒนาคุณภาพของหน่วยงานอายุรศาสตร์ โดยร่วมกับทีมอายุรแพทย์เฉพาะ                      สาขาอื่นๆ   และร่วมกับแพทย์ทั่วไป

  ๗. จัดทำรายงานการดำเนินงานและมีผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับอย่างน้อยปีละหนึ่งโครงการ

  ๘. ปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ๑. สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน ๒๘,๑๒๐ บาท ไม่รวมค่าประสบการณ์

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028496600 ต่อ 4333
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :