รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานธุรการ (คุณวุฒิปวช.เท่านั้น)
 • จำนวน :
  2 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ปฏิบัติงาน :
  หน่วยผู้ป่วยสัมพันธ์
 • เปิดรับสมัคร :
  6 ธันวาคม 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  6 มกราคม 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  16 มกราคม 2563
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ ด้านการบริการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น (ปวช.) ทุกสาขายกเว้น เกษตรและช่างฯ
  2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบใบ ส.ด.8 หรือ ส.ด.43 ด้วย)
  3. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี และไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ให้บริการเชิงรุก ด้วยการเดินต้อนรับผู้มาใช้บริการ และสอบถามสิ่งที่จะให้ช่วยเหลือ
  2. ให้ข้อมูล คำแนะนำ แก่ผู้มาใช้บริการ, แก้ไขสถานการณ์ และปัญหาที่รวดเร็วในขอบเขตที่สามารถทำได้
  3. สามารถวิเคราะห์ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้เพื่อป้องปรามข้อร้องเรียนและสร้างความพึงพอใจให้ผู้มาใช้บริการ
  4. ประสานบริการกับหน่วยตรวจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กรณีเกิดปัญหาต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการ
  5. เพิ่มพูนความรู้และแนวทางปฏิบัติในเรื่องต่างๆ ที่ผู้ป่วยมีข้อสงสัย เน ขั้นตอนการเจาะเลือด ขั้นตอนการใช้สิทธิต่างๆ

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. เงินเดือน 9,400 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท
  2. สิทธิสวัสดิการต่างๆ ตามประเภทการจ้างลูกจ้างชั่วคราว

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4198864
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ