รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปฏิบัติงาน :
  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • เปิดรับสมัคร :
  9 ธันวาคม 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  31 ธันวาคม 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  2 ปีขึ้นไป
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑. อายุไม่เกิน ๔๐ ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)

  ๒. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

      เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร             

  ๓. มีความรู้และประสบการณ์ในการติดตั้ง ดูแล บำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)
      เป็นอย่างดี

  ๔. มีความรู้และประสบการณ์ในการติดตั้ง ดูแล บำรุงรักษาระบบ และโปรแกรมทางด้านเครื่อง  
      คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ดังต่อไปนี้

          ๔.๑ โปรแกรม vCenter

          ๔.๒ โปรแกรม VeeamBackup

          ๔.๓ โปรแกรม vsphere Standard ESXi                                    

          ๔.๔ โปรแกรมระบบปฏิบัติการแบบ Windows Server เวอร์ชั่น 2008/2012/2016/2019

          ๔.๕ โปรแกรมระบบปฏิบัติการแบบ Linux เวอร์ชั่น CentOS6/ CentOS7 / Ubuntu 16
                เป็นอย่างน้อย

          ๔.๖ โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล MySQL / SQL Server / PostgreSQL

  ๕. มีความรู้และประสบการณ์ในการบริหารจัดการ SAN Storage / SAN Switch

  ๖. มีความรู้ในการติดตั้ง ดูแล บำรุงรักษาระบบและโปรแกรมทางด้าน Web Server ทั้งบน
      ระบบปฏิบัติการแบบ Windows Server และระบบปฏิบัติการแบบ Linux ด้วยโปรแกรม  IIS /
      Apache /Nginx / PHP

  ๗. มีความรู้และประสบการณ์ในการติดตั้ง ดูแล บำรุงรักษาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอกแบบ NAS  
  ๘. มีความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านสำรองข้อมูล (Backup) และกู้คืนข้อมูล (Restore)
      บนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)
  ๙. มีความรู้และประสบการณ์ในการติดตั้ง ดูแล บำรุงรักษา สายสัญญาณ LAN และระบบเครือข่าย
      อินเทอร์เน็ต / อุปกรณ์ Switch

  ๑๐. มีความคิดสร้างสรรค์ แสวงหาความรู้ทางวิชาการด้านเทคโนโลยีและพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ
        สามารถประสานงานกับผู้อื่นและทำงานเป็นทีมได้

  ๑๑. มีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า ๒ ปี

  ๑๒. สามารถปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายได้ ทั้งในเวลาและนอกเวลาทำการ

  ๑๓. มีความรู้ และทักษะด้านภาษาอังกฤษระดับดี มีผลการทดสอบด้านภาษาอังกฤษ TOEIC , IELTS     

        หรืออื่น ๆ (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะไม่     

        พิจารณาใบสมัคร

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ปฏิบัติงานเป็นผู้ดูแลระบบ (Server Administrator) รับผิดชอบการติดตั้ง ดูแล บำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ภายในห้อง Server ของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
  2. รับผิดชอบจัดสรร ดูแล พื้นที่ใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลัก และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำรอง
  3. รับผิดชอบติดตั้ง ดูแล บำรุงรักษาอุปกรณ์สำรองข้อมูลภายนอกแบบ NAS
  4. รับผิดชอบทดสอบการใช้งาน ติดตั้ง บำรุงรักษา เฝ้าระวัง รักษาความปลอดภัยในการทำงานของโปรแกรมและระบบสารสนเทศต่าง ๆ ที่ให้บริการบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
  5. รับผิดชอบบริหารจัดการด้านการสำรองข้อมูลและการกู้คืนระบบของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
  6. รับผิดชอบปฏิบัติงาน ด้านการติดตั้งสายสัญญาณ LAN  บำรุงรักษา ตรวจสอบสถานะ การทำงานของอุปกรณ์และระบบเครือข่าย Networking ภายในอาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
  7. รับผิดชอบจัดทำแผนบริหารงานต่าง ๆ ด้าน Server ได้แก่ แผนการบำรุงรักษาต่ออายุการรับประกัน แผนจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทดแทน  แผนบริหารความเสี่ยง แผนสำรองฉุกเฉิน
  8. รับผิดชอบจัดทำสถิติ รายงาน การบริหารจัดการดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย บำรุงรักษาอุปกรณ์ โปรแกรม และระบบเครือข่าย
  9. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  - สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  - คุณวุฒิปริญญาโท 23,440 บาท

  - คุณวุฒิปริญญาตรี  20,090 บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028002680 ต่อ 4255
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ