รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการดนตรีไทย (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์))
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปฏิบัติงาน :
  ห้องสมุดสมเด็จพระเทพรัตน์
 • เปิดรับสมัคร :
  9 ธันวาคม 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  31 ธันวาคม 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  0-1 ขึ้นไป
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑. อายุไม่เกิน ๓๕ ปี (หากเป็นชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)

  ๒. คุณวุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาดนตรี สาขาวัฒนธรรมศึกษา หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

  ๓. มีความรู้ความสามารถในงานวิชาการด้านดนตรีไทยอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

  ๔. มีความรู้ความสามารถในการสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต ใช้โปรแกรม Microsoft Officeและโปรแกรมอื่น ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานทางดนตรี เช่น Sibelius เป็นต้น

  ๕. มีความรู้ความสามารถในการใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ เช่น กล้องถ่ายภาพนิ่ง กล้องถ่ายวีดีโอ เครื่องบันทึกเสียง และอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานทางดนตรี                      

  ๖. มีความสามารถในการจัดทำโครงการ แผนปฏิบัติงาน และดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนและกรอบเวลาที่กำหนดไว้ และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ

  ๗. มีความรู้ และทักษะด้านภาษาอังกฤษระดับดี มีผลการทดสอบด้านภาษาอังกฤษ TOEIC , IELTS หรืออื่น ๆ (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. แปลงเอกสาร โน้ตเพลง และสื่อมัลติมีเดีย เป็นไฟล์ดิจิทัล เพื่อนำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์
  2. ช่วยจัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นทรัพยากรทางดนตรี เช่น เพลงไทยเดิม เพลงไทยสากล ประวัติศาสตร์ทางด้านดนตรี เป็นต้น
  3. ช่วยปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์ ให้เป็นปัจจุบัน
  4. ให้บริการแก่นักวิจัยหรือนักวิชาการทางด้านดนตรี
  5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  - สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  คุณวุฒิปริญญาโท  23,440 บาท

   คุณวุฒิปริญญาตรี  20,090 บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028002680 ต่อ 4255
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ