รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์ (การเรียนการสอน ประจำภาควิชาสังคมศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อม (ภาคปกติ))
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
 • สังกัด :
  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาสังคมศาสตร์
 • เปิดรับสมัคร :
  9 ธันวาคม 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  2 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  13 กุมภาพันธ์ 2563
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  ประสบการณ์ทางด้านการเรียนการสอนหรือการวิจัยมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางด้านสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม สังคมวิทยาเศรษฐศาสตร์      การจัดการสิ่งแวดล้อม การวิจัยทางสังคมศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. มีประสบการณ์ทางด้านการเรียนการสอนหรือการวิจัยมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
  3. มีความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษ (อ่าน พูดฟัง เขียน) ในระดับดี หรือ ดีมาก  และผ่านเกณฑ์ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง  การกำหนดเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559  โดยมีคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังนี้       
   - IELTS (Academic Module)  คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า  6 คะแนน หรือ

  - TOEFL IBT (Internet Based) 79

  - TOEFL ITP 550

  - TOEFL CBT  213

  - MU GRAD Test ไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  หน้าที่และความรับผิดชอบโดยย่อ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียน การสอน การศึกษา อบรม การวิจัยค้นคว้า การให้คำแนะนำแก่นักศึกษา ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ทำนุบำรุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  หลักเกณฑ์การคัดเลือก

            รอบแรก การคัดเลือกคุณสมบัติจากใบสมัคร และการสอบข้อเขียน

            รอบสอง          การนำเสนอผลงานทางวิชาการและสัมภาษณ์ (ภาษาอังกฤษ)  และ/ หรือ

  การทดสอบสอนเพื่อคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานต้นสังกัด (Shortlist Candidate)

            รอบสาม          การเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานต้นสังกัด

                               การพิจารณาการคัดเลือกให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการคัดเลือก

  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน   32,450 บาท

  สวัวดิการประกันสังคม

 • หมายเหตุ :
  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ขอขยายเวลาไปโดยไม่มีกำหนด เนื่องจากอยู่ในช่วงประกาศเกี่ยวกับโรคระบาดโควิด-19 ของมหาวิทยาลัยมหิดลและรัฐบาลหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไป ทั้งนี้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 062-3506165
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-8002840-60 ต่อ 1006
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :