รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ผู้ช่วยเภสัชกร
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะทันตแพทยศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  หน่วยเภสัชกรรม งานสนับสนุนการบริการและทรัพยากร โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
 • เปิดรับสมัคร :
  12 ธันวาคม 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  10 เมษายน 2563 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 3 )
 • วันที่นัดหมาย :
  1 กันยายน 2563
 • วันที่รายงานตัว :
  27 สิงหาคม 2563
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรฯ
 • ประสบการณ์ :
  -
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. คุณวุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยเภสัชกร, ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หรือ ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์

  2. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับงาน

  3. มีความรับผิดชอบสูง มีความซื่อสัตย์สุจริต มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักในงานบริการและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. งานเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก (ในเวลาและนอกเวลาราชการ)

  2. งานเภสัชกรรมผู้ป่วยใน (ในเวลาและนอกเวลาราชการ)

  3. งานคลังห้องจ่ายยาทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน

  4. งานด้านธุรการ และงานด้านคุณภาพ

  5. ภาระงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน, สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน                      

  - หลักสูตร ๑ ปี : 9,400  บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท

  - หลักสูตร ๒ ปี : 10,840 บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 1,445 บาท

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์      

  - การรักษาพยาบาล (สิทธิกองทุนประกันสังคม)

  - รักษาพยาบาลทางทันตกรรมแก่บุคลากรและครอบครัว (10,000 บาท)                                   

  - ตรวจสุขภาพประจำปี

  - ฯลฯ           

   *ความก้าวหน้าในสายงาน        

  มีโอกาสได้รับการพิจารณาเปลี่ยนประเภทการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะทันตแพทยศาสตร์

 • หมายเหตุ :
  กรอกรายละเอียดให้ถูกต้อง ครบถ้วน ทั้งนี้สำเนาเอกสารเเละหลักฐานที่เเนบมาพร้อมการสมัคร จะต้องเรียบร้อยเเละชัดเจน หากพบว่าสำเนาเเละหลักฐานที่เเนบมาไม่เรียบร้อย ชัดเจน จะถือว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิสอบ
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-200-7572
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ