รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิเทศสัมพันธ์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะทันตแพทยศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  โรงเรียนทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ
 • เปิดรับสมัคร :
  16 ธันวาคม 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  8 มกราคม 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  14 กุมภาพันธ์ 2563
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ในด้านงานวิเทศสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์หลักสูตรหรือการติดต่อกับต่างประเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1.   คุณวุฒิปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา)

  2.   ผลการศึกษาเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.50

  3.   หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์เกณฑ์ทหารหรือมีใบสำเนาแสดงวิทยฐานะว่าสำเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ 3 (ใบ สด.8)

  4.   มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีใจรักในการให้บริการ และมีทักษะในการสื่อสารอย่างเหมาะสม

  5.   สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี และสามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้

  6.   มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office ,Adobe Illustrator หรือ Adobe Photoshop ได้ในระดับดี

  7.  หากมีประสบการณ์ในด้านงานวิเทศสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์หลักสูตรหรือการติดต่อกับต่างประเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  4
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  433
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  120
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  500
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  48
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  70
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ร่าง โต้ตอบ หนังสือราชการ เป็นภาษาต่างประเทศ แปลเอกสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ

  2. รวบรวมเผยแพร่ข่าวสาร งานสารสนเทศ ด้านการประชาสัมพันธ์หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

  3. ส่งเสริม สนับสนุน ดำเนินการประสานงาน และอำนวยความสะดวกในการเดินทางไปราชการ ประชุม เกี่ยวกับการส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยน ดูงานต่างประเทศ

  4. ดำเนินการกระบวนการรับนักศึกษาใหม่

  5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

   

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบคอมพิวเตอร์, สอบข้อเขียน, สอบสัมภาษณ์, ทดลองปฏิบัติงานโดยไม่ได้รับค่าตอบแทน เป็นเวลา 1 วัน  

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน                             20,090 บาท

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์        การรักษาพยาบาล (สิทธิกองทุนประกันสังคม), รักษาพยาบาลทาง     

                                                  ทันตกรรมแก่บุคลากรและครอบครัว (10,000 บาท),ตรวจสุขภาพ

                                                  ประจำปี, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, เงินช่วยเหลือพิเศษ ฯลฯ

   

  กำหนด วัน เวลา และสถานที่ทำการสอบคัดเลือก

  วันพฤหัสบดี ที่ 16 มกราคม 2563

  • สอบทักษะความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์
   เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ
  • สอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
   เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้อง B08 ชั้น 16 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

  สถานที่ทำการสอบคัดเลือก : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

  โทรศัพท์ 02-200-7572

 • หมายเหตุ :
  ในกรณีที่ผู้สมัครได้รับการคัดเลือก ให้ผู้สมัครนำหลักฐานการสำเร็จการศึกษาฉบับจริงมาในวันรายงานตัว เพื่อป้องกันปัญหาการแก้ไข หรือ ปลอมแปลงเอกสารคุณวุฒิการศึกษา หากพบว่าไม่ตรงกับฉบับจริงถือว่าผู้สมัครหมดสิทธิได้รับการคัดเลือก
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  022007572
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ