รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (เลขานุการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน (ผู้ชาย))
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
 • ปฏิบัติงาน :
  สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
 • เปิดรับสมัคร :
  17 ธันวาคม 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  10 มกราคม 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  25 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันที่รายงานตัว :
  6 มีนาคม 2563
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารการประกาศรับสมัครไฟล์แนบ
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาโททุกสาขา
  2.  เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น)
  3.  มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารและการประสานเป็นอย่างดี
  4.  สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft word, Microsoft excel, Microsoft power point และ Internet  และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
  5.  มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี สามารถโต้ตอบ E – mail ได้เป็นอย่างดี
  6.  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา รักงานบริการ และมีมนุษยสัมพันธ์ดีและบริหารเวลาได้เป็น อย่างดี
  7.  มีทักษะการประสานงานและติดต่อสื่อสารได้เป็นอย่างดี
  8.  มีความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
  9. เป็นผู้ที่ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 ประกอบกับกฎ ก.พ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553
  10. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ เขียน พูด ฟัง อ่าน อยู่ในเกณฑ์ดี และมีผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร หากไม่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษยื่นในวันสมัครจะไม่พิจารณาในการรับสมัคร โดยต้องผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

                                                  - IELTS (Academic Module)          คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 3 คะแนน

                                                  - TOEFL IBT (Internet Based)         ไม่ต่ำกว่า 29 คะแนน

                                                  - TOEFL – ITP                             ไม่ต่ำกว่า 390 คะแนน

                                                  - TOEFL – CBT                            ไม่ต่ำกว่า 90 คะแนน

                                                  - TOEIC                                      ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน

                                                  - MU GRAD Test                          ไม่ต่ำกว่า 36 คะแนน

                                                  - MU ELT                                   ไม่ต่ำกว่า 56 คะแนน

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

   

  1. ปฏิบัติงานด้านเลขานุการ เพื่ออำนวยความสะดวก และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการ
  2. พิจารณาตรวจสอบเอกสารที่รับมาจากหน่วยงานต่างๆ ก่อนเสนอผู้อำนวยการสถาบัน
  3. ดำเนินการประสานงาน และบริหารตารางนัดหมาย ขั้นตอนการเข้าพบ การรับ-ส่ง หนังสือราชการ การจัดทำทะเบียนระบบเก็บ/รวบรวม หนังสือราชการทุกประเภท การแยกประเภทหนังสือ เอกสาร แจ้งเวียนหนังสือให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติ
  4. กลั่นกรอง ตรวจทานเรื่องเพื่อนำเสนอผู้อำนวยการสถาบันฯพิจารณาลงนาม/สั่งการ
  5. ร่างโต้-ตอบหนังสือที่มีการติดต่อระหว่างผู้อำนวยการสถาบัน และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในประเภทศและต่างประเทศ
  6. ประสานงานจัดเตรียมเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับการประชุม รวมทั้งเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้อำนวยการ
  7. ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติตามมติที่ประชุมหรือการปฏิบัติตาม คำสั่งของผู้บริหาร เพื่อการรายงานและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้บริหารต่อไป
  8. อำนวยความสะดวกให้บุคลากรและบุคคลภายนอกที่เข้ามาพบผู้อำนวยการ
  9. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

                               1.พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นจากใบสมัคร และประวัติการทำงาน

                               2.สอบข้อเขียนวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป และวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

                               3.สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  23,440  บาท 

  ประกันสังคมและสวัสดิการของส่วนงาน 

 • หมายเหตุ :
  โปรดอ่านประกาศแนบไฟล์ประกอบ
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  024419040-3 ต่อ 19,24 หรือ 0895140637 หรือ E-mail ; chare.kho@mahidol.ac.th
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  ดาวน์โหลดประกาศ