รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
 • ปฏิบัติงาน :
  งานบริหารทั่วไป สำนักงานผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
 • เปิดรับสมัคร :
  17 ธันวาคม 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  10 มกราคม 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  25 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันที่รายงานตัว :
  12 มีนาคม 2563
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารการประกาศรับสมัครไฟล์แนบ
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
  2. เพศหญิง หรือ เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น)
  3. มีความสามารถในการบริหารจัดการทั่วไปในสำนักงาน เช่น งานธุรการ งานบริหาร งานทรัพยากรบุคคล งานจัดระบบงานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานบริการสถานที่ งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานรวบรวมข้อมูล สถิติ งานระเบียบข้อบังคับและสัญญาต่างๆ สามารถปฏิบัติงานเลขานุการได้ เช่น สรุปรายงานร่างโต้ตอบหนังสือต่างๆ
  4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft word, Microsoft excel, Microsoft power point และ Internet  และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
  5. สามารถศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพื่อสนับสนุนการบริหารงานภายในสำนักงานด้านต่างๆ
  6. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา รักงานบริการ และมีมนุษยสัมพันธ์ดีและบริหารเวลาได้เป็น อย่างดี
  7. มีทักษะการประสานงานและติดต่อสื่อสารได้เป็นอย่างดี
  8. มีความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
  9. เป็นผู้ที่ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 ประกอบกับกฎ ก.พ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553
  10. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ เขียน พูด ฟัง อ่าน อยู่ในเกณฑ์ดี และมีผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร หากไม่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษยื่นในวันสมัครจะไม่พิจารณาในการรับสมัคร โดยต้องผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

   

                                                  - IELTS (Academic Module)        คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 3 คะแนน

                                                  - TOEFL IBT (Internet Based)     ไม่ต่ำกว่า 29 คะแนน

                                                  - TOEFL – ITP                             ไม่ต่ำกว่า 390 คะแนน

                                                  - TOEFL – CBT                            ไม่ต่ำกว่า 90 คะแนน

                                                  - TOEIC                                       ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน

                                                  - MU GRAD Test                          ไม่ต่ำกว่า 36 คะแนน

                                                  - MU ELT                                      ไม่ต่ำกว่า 56 คะแนน

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ปฏิบัติงานด้านงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในสำนักงานผู้อำนวยการ
  2. งานสารบรรณ พิจารณาตรวจสอบเอกสารที่รับมาจากหน่วยงานต่างๆ ร่างโต้-ตอบหนังสือที่มีการติดต่อ
  3. งานเลขานุการ ดำเนินการประสานงาน และบริหารจัดการติดตามขั้นตอน การรับ-ส่ง หนังสือราชการ การจัดทำทะเบียนระบบเก็บ/รวบรวม หนังสือราชการทุกประเภท การแยกประเภทหนังสือ เอกสาร แจ้งเวียนหนังสือให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติ
  4. ประสานงานจัดเตรียมเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับการประชุม รวมทั้งเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องการเงินพัสดุ
  5. ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติตามมติที่ประชุมหรือการปฏิบัติตาม คำสั่งของผู้บริหาร เพื่อการรายงานและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้บริหารต่อไป
  6. อำนวยความสะดวกให้บุคลากรและบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อสำนักงาน
  7. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

                               1.พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นจากใบสมัคร และประวัติการทำงาน

                               2.สอบข้อเขียนวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป และวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

                               3.สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  20,090  บาท  

  ประกันสังคมและสวัสดิการของส่วนงาน

 • หมายเหตุ :
  โปรดอ่านประกาศแนบไฟล์ประกอบ
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  024419040-3 ต่อ 19,24 หรือ 0895140637 หรือ E-mail ; chare.kho@mahidol.ac.th
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ