รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์ (การสอนสาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  คณะศิลปศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม
 • เปิดรับสมัคร :
  19 ธันวาคม 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  18 สิงหาคม 2563 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 5 )
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ ในการทำวิจัยด้านการท่องเที่ยวและบริการ หรือการจัดการการท่องเที่ยว จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  45 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  . สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและ 

          การโรงแรม หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

      2. มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามข้อใดข้อหนึ่งดังนี้  

                     - IELTS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 6 คะแนน หรือ

                     - TOEFL -  iBT (Internet Based) ไม่ต่ำกว่า 79 หรือ

                     - TOEFL -  ITP ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือ        

                     - TOEFL -  CBT ไม่ต่ำกว่า 213 คะแนน หรือ

                     - MU GRAD Test 80 คะแนน

           และเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มี

           ผลคะแนนดังกล่าว คณะฯ จะไม่พิจารณาใบสมัคร

       3. มีประสบการณ์วิจัยที่นอกเหนือจากการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา

       4. หากมีประสบการณ์ ในการทำวิจัยด้านการท่องเที่ยวและบริการ หรือการจัดการการท่องเที่ยว จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/หน้าที่ความรับผิดชอบ        

           ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา การอบรม และการวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูง การให้คำปรึกษาแนะนำแก่นักศึกษา ทั้งในระดับปริญญาบัณฑิต และบัณฑิตศึกษา การให้บริการวิชาการแก่สังคม การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง หรือปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

  ลักษณะงานที่จะมอบหมายให้ปฏิบัติ

         1. ปฏิบัติงานสอนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

         2. ตีพิมพ์ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

         3. ปฏิบัติงานควบคุมวิทยานิพนธ์ งานบริการวิชาการ งานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  วิธีการคัดเลือก : 

        1. สอบข้อเขียน      

        2. สอบสอน

        3. สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  สวัสดิการ : ประกันสังคม

  อัตราเงินเดือน :     คุณวุฒิปริญญาเอก 32,450 บาท

 • หมายเหตุ :
  หากผู้สมัครยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุในประกาศรับสมัคร จะไม่ได้รับการพิจารณาเอกสาร
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-441-4401 - 1714
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :