รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
 • ปฏิบัติงาน :
  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เปิดรับสมัคร :
  19 ธันวาคม 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  14 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  18 มีนาคม 2563
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  -
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา เทคโนโลยีศึกษา คณิตศาสตร์ศึกษาหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

  ๒. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

                          - IELTS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๖ คะแนน หรือ

                          - TOEFL IBT (Internet Based) ไม่ต่ำกว่า ๗๙ คะแนน หรือ

                          - TOEFL-ITP ไม่ต่ำกว่า ๕๕๐ คะแนน หรือ

                          - TOEFL-CBT ไม่ต่ำกว่า ๒๑๓ คะแนน หรือ

                          - MU GRAD Test ไม่ต่ำกว่า ๘๐ คะแนน

  ๓. มีประสบการณ์การวิจัยหรือมีผลงานทางวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา เทคโนโลยีศึกษา คณิตศาสตร์ศึกษา ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ (ในระดับนานาชาติจะพิจารณาเป็นพิเศษ)

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา และการอบรม ในหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ (หลักสูตรนานาชาติ)

  ๒. วิจัยค้นคว้าและเผยแพร่ผลงานวิชาการในวารสารวิชาการระดับนานาชาติในสาขาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง

  ๓. ศึกษาและพัฒนาความรู้ทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง

  ๔. การให้คำแนะนำปรึกษาแก่นักศึกษา

  ๕. การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม

  ๖. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและกีฬา

  ๗. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ๑. สัมมนาพิเศษ ๒. สอบสอน ๓. สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาเอก  ๓๒,๔๕๐ บาท

  ประกันสังคมและสวัสดิการของส่วนงาน

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-441-9729
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :