รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (งานยุทธศาสตร์และวิจัยสถาบัน )
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  กองแผนงาน
 • ปฏิบัติงาน :
  ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  17 ธันวาคม 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  31 มกราคม 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  28 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. อายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์
  2. ได้รับคุณวุฒิตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถิติ สถิติประยุกต์ คณิตศาสตร์
   ศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เป็นอย่างดี
  4. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft office และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการฐานข้อมูล การนำเสนองาน หากมีความสามารถในการใช้โปรแกรม SPSS for Windows หรือ
   การจัดทำ Info Graphic จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  5. มีความรู้ความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปผลข้อมูลเพื่อใช้ใน
   การบริหารจัดการ
  6. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ สามารถสื่อสารได้ในระดับดี โดยต้องยื่นหลักฐานการผ่าน
   การทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันที่สมัคร
   โดยมีผลคะแนน
   ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้

  - คะแนน IELTS (Academic Module)    ไม่ต่ำกว่า             ๓          คะแนน

  - คะแนน TOEFL IBT (Internet Based) ไม่ต่ำกว่า             ๒๙        คะแนน

  - คะแนน TOEFL-ITP                          ไม่ต่ำกว่า             ๓๙๐      คะแนน

  - คะแนน TOEFL-CBT                        ไม่ต่ำกว่า             ๙๐        คะแนน

  - คะแนน TOEIC                                ไม่ต่ำกว่า             ๔๐๐      คะแนน

  - คะแนน MU GRAD Test                   ไม่ต่ำกว่า             ๓๖        คะแนน

  - คะแนน MU-ELT                             ไม่ต่ำกว่า             ๕๖        คะแนน

   แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

  1. มีความสามารถในการสื่อสาร ติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดีและมีจิตบริการ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ปฏิบัติงานด้านการจัดทำแผนและนโยบาย ศึกษา ค้นคว้า รวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์ สังเคราะห์
  สรุปผลข้อมูลและจัดทำเอกสารรายงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนและยุทธศาสตร์ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆ ศึกษาหรือวิจัยเพื่อการพัฒนางาน หรือแก้ไขปัญหา รวมถึงเพื่อการตัดสินใจเชิงนโยบาย จัดทำข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

                 - สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  คุณวุฒิปริญญาตรี ๒๐,๐๙๐ บาท/ คุณวุฒิปริญญาโท ๒๓,๔๔๐ บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-849-6000
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ