รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (งานวิเคราะห์และติดตามงบประมาณ )
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  กองแผนงาน
 • ปฏิบัติงาน :
  ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  17 ธันวาคม 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  31 มกราคม 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  1 เมษายน 2563
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. อายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์
  2. ได้รับคุณวุฒิตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ เศรษฐศาสตร์ สถิติ สถิติประยุกต์ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. มีความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้นในกระบวนการจัดทำงบประมาณ และสามารถวิเคราะห์ประมวลเชิงสถิติได้
  4. มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแผนงานต่าง ๆ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและ พ.ร.บ. ที่ใช้ใน
   การปฏิบัติงาน
  5. มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft office และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการฐานข้อมูล การนำเสนองาน หากมีความสามารถในการใช้โปรแกรม SPSS for Windows หรือการจัดทำ Info Graphic จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  6. มีความรู้ ความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปผลข้อมูลเพื่อใช้ใน
   การบริหารจัดการ
  7. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ สามารถสื่อสารได้ในระดับดี โดยต้องยื่นหลักฐานการผ่าน
   การทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันที่สมัคร
   โดยมีผลคะแนน
   ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้

  - คะแนน IELTS (Academic Module)    ไม่ต่ำกว่า             ๓          คะแนน

  - คะแนน TOEFL IBT (Internet Based) ไม่ต่ำกว่า             ๒๙        คะแนน

  - คะแนน TOEFL-ITP                          ไม่ต่ำกว่า             ๓๙๐      คะแนน

  - คะแนน TOEFL-CBT                        ไม่ต่ำกว่า             ๙๐        คะแนน

  - คะแนน TOEIC                                ไม่ต่ำกว่า             ๔๐๐      คะแนน

  - คะแนน MU GRAD Test                   ไม่ต่ำกว่า             ๓๖        คะแนน

  - คะแนน MU-ELT                             ไม่ต่ำกว่า             ๕๖        คะแนน

   แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

  1. มีความสามารถในการสื่อสาร ติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดีและมีจิตบริการ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ๑. ปฏิบัติงานด้านการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ ติดตามและประมวลผลการใช้จ่ายงบประมาณ

            ๒. ปฏิบัติงานศึกษา ค้นคว้า  รวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปผลข้อมูลและจัดทำเอกสารรายงาน               และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบต่างๆ

            ๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  - สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  คุณวุฒิปริญญาตรี ๒๐,๐๙๐ บาท/ คุณวุฒิปริญญาโท ๒๓,๔๔๐ บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-849-6000
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ