รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักประชาสัมพันธ์ (งานสื่อสารองค์กร)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานวิทยาลัย
 • สังกัด :
  วิทยาลัยนานาชาติ
 • ปฏิบัติงาน :
  วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  26 ธันวาคม 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  14 มกราคม 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  31 มกราคม 2563
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  30 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณสมบัติ

  -อายุไม่เกิน 30 ปี

  -วุฒิการศึกษาปริญญาตรี  สาขาการตลาด, นิเทศศาสตร์

  -มีความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี (มีคะแนน TOEIC ตั้งแต่ 600 คะแนนขึ้นไป) หรือเทียบเท่า

  -สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน Social Media และ Internet ได้ดี

  -ทักษะการสื่อสาร (พูด อ่าน เขียน ฟัง) ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยในเกณฑ์ดี

  -ควมคิดเชิงบวกและสร้างสรรค์  กระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ อย่างสม่ำเสมอ

  -มนุษยสัมพันธ์ดีและสามารถทำงานเป็นทีมได้

  -มีภาวะผู้นำและผู้ตามที่ดี และรับผิดชอบต่อส่วนรวม

  -มีความยืดหยุ่นสูง อดทนต่อภาวะกดดัน และความเครียด

  -สามารถทำงานก่อนหรือหลังเวลางานปกติ วันหยุด ต่างจังหวัด หรือต่างประเทศได้

  -ทักษะแก้ไขเฉพาะหน้า และรับฟังข้อเสนอแนะ

  -มีความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอและแสดงออกต่อหน้าสาธารณะ

  -มีทักษะการสื่อสารที่โน้มน้าว จูงใจ และน่าสนใจ

  คุณสมบัติเฉพาะ

  -เข้าใจระบบการศึกษาของไทยและต่างประเทศ

  -สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ดี

  -ใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน และการสื่อสารโดยใช้ Social Media

   

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  600 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  หน้าที่หลัก

  -วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย วางแผน กำหนดกลยุทธ์ และกิจกรรม Offline Marketing รวมทั้ง วิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความผูกพัน และเครือข่ายของกลุ่มเป้าหมาย โดยมีผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

  -จัดกิจกรรม Road Show/Open House นิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อทั้งในระดับปริญญาตรี-โท ให้แก่นักเรียนโรงเรียน ผู้ปกครอง และผู้สนใจทั้งในกรุงเทพฯ ต่างจังหวัด และต่างประเทศ โดยผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

  -ออกแบบรูปแบบการนำเสนอ และการเลือกใช้เครื่องมือสื่อสารการตลาดในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ติดตามประเมินผล สรุปรายงาน รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ข้อมูลการตลาด อย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  22,150 - 33,475 บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  งานทรัพยากรบุคคล โทร. 02-700-5000 ต่อ 1612, 1118
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ