รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการศึกษา (ศูนย์เตรียมความพร้อมภาษาและคณิตศาสตร์)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานวิทยาลัย
 • สังกัด :
  วิทยาลัยนานาชาติ
 • ปฏิบัติงาน :
  วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  26 ธันวาคม 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  14 มกราคม 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  31 มกราคม 2563
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • อายุ 21 ปีขึ้นไป
  • จบการศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโททุกสาขา หรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานการศึกษา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี และควรมีคะแนน TOEIC 600 คะแนน หรือเทียบเท่า
  • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และสามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้ ใช้โปรแกรมในการประมวลผล/ปฏิบัติงานแบบออนไลน์ได้ หรือมีทักษะงานออกแบบงานกราฟฟิกเบื้องต้นจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม

   

   

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  600 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  หน้าที่หลัก

  งานรับสมัครและคัดเลือกนักเรียน PC และ MP

  -          วางแผนการดำเนินงานและกรอบเวลากระบวนการรับสมัครทั้งการรับเข้าเรียนแบบปกติและ PC Direct Track

  -          ร่วมวางแผนงบประมาณ กำลังคน และค่าใช้จ่ายในการจัดสอบสัมภาษณ์แต่ละภาคการศึกษา

  -          ตรวจสอบคุณวุฒิผู้สมัครและทบทวนเกณฑ์การคัดเลือก

  -          จัด Norming การตรวจข้อสอบ Writing และการสอบสัมภาษณ์ และประมวลผล

  -          ทำประกาศผลสอบข้อเขียนและผลสอบสัมภาษณ์

  -          ปรับปรุงสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลการคัดเลือกและการประกาศผล (Website, Board, FAQ, Brochure)

  -          ให้ข้อมูล/ตอบข้อสงสัยให้กับผู้สนใจหลักสูตร นักเรียนและ/หรือผู้ปกครอง

  -          จัดทำรายงานการคัดเลือกนักเรียนใหม่/นักเรียนต่างชาติ และสถิติต่างๆ

  -          ชี้แจงข้อกำหนดการสอบ Placement Test/Interview และจัดสอบ Online (Skype)

  -          ให้คำปรึกษาและการช่วยเหลือในด้านต่างๆ เช่น การสมัครขอวีซ่า สวัสดิการและบริการ ฯลฯ และติดตามผล

  -          ร่วมบรรยายประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้แก่ผู้สนใจ/จัดนิทรรศการการศึกษา

  งาน Staff Level Coordinator (MP)

  -          ประสานงานทั่วไปกับอาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับการเรียนการสอน และให้ความช่วยเหลือจัดทำปฏิทินการศึกษา/ตารางเรียนนักเรียน MP (regular, make-up class & Holidays)

  -          ติดตามการปรับปรุงข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับหลักสูตร (หากมี) และประชาสัมพันธ์

  -          ให้ข้อมูล/ตอบข้อสงสัยให้กับให้นักเรียนและผู้ปกครอง หรือผู้สนใจหลักสูตร

  -          จัดประชุมนักเรียน MP เพื่อชี้แจงข้อมูลสำคัญระหว่างภาคเรียน ได้แก่ กำหนดการสอบ  กำหนดการส่งเอกสารและรายงานตัวเพื่อเข้าวิทยาลัย ระเบียบกฏเกณฑ์และสิทธิต่างๆ ฯลฯ

  ช่วยประสานงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการขอประกันมาตรฐานการศึกษา (NEAS)

  ร่วมจัดประสานกิจกรรมต่างๆ ของ PC เช่น ประชุมตัวแทนนักเรียน การจัดสอบสัมภาษณ์ การรายงานตัว งานปฐมนิเทศ งานแสดงนิทรรศการการศึกษาประจำปี

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  22,150 - 33,475

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  งานทรัพยากรบุคคล โทร. 02-700-5000 ต่อ 1612, 1118
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ