รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พี่เลี้ยง (พี่เลี้ยงเด็กแรกเกิด - 3 ปี)
 • จำนวน :
  3 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ปฏิบัติงาน :
  ศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กศิริราช โรงพยาบาลศิริราช
 • เปิดรับสมัคร :
  6 มกราคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  7 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ ด้านการเลี้ยงและดูแลเด็ก จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  45 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ขึ้นไป
  2. รับเฉพาะเพศหญิงเท่านั้น
  3. สามารถทำงานล่วงเวลาได้ (มีค่าตอบแทนให้)
  4. สามารถเข้างานได้ตามรอบที่หน่วยงานกำหนดให้ (เวียนรอบการทำงาน)
      รอบที่หนึ่ง 06.30 - 14.30 น.
      รอบที่สอง 07.00 - 15.00 น.
      รอบที่สาม 07.30 - 15.30 น.
      รอบที่สี่     08.00 - 16.00 น.
      รอบที่ห้า   08.30 - 16.30 น.
  5. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553
  6. ยื่นใบสมัครได้ที่ตึกท่านผู้หญิงวิจิตรา ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. เลี้ยงดูเด็กอายุตั้งแต่แรกเกิด - 3 ปี
  2. ส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้เหมาะสมตามวัย
  3. ดูแลเด็กกรณีเจ็บป่วย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. เงินเดือน 8,690 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท
  2. สิทธิสวัสดิการต่างๆ ตามประเภทการจ้างลูกจ้างชั่วคราว
  3. ค่าล่วงเวลา

 • หมายเหตุ :
  **ยื่นใบสมัครได้ที่ตึกท่านผู้หญิงวิจิตรา ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4198864
 • เอกสารประกอบ :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :