รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักจดหมายเหตุ (งานบริหารจดหมายเหตุ)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปฏิบัติงาน :
  งานบริหารจดหมายเหตุ
 • เปิดรับสมัคร :
  6 มกราคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  19 มกราคม 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  0-1 ขึ้นไป
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. เพศ ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
  2. คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาอักษรศาสตร์ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี บรรณารักษ์ศาสตร์ สารนิเทศศาสตร์  สารสนเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  3. มีความสามารถในการจัดทำคำอธิบายข้อมูลเอกสารจดหมายเหตุ (Metadata) และการเขียน เรียบเรียงข้อมูลทางประวัติศาสตร์
  4. มีรู้ความสามารถในการค้นคว้าข้อมูลด้านเอกสารจดหมายเหตุ
  5. มีประสบการณ์ในการศึกษา วิเคราะห์  และการจัดการข้อมูล หรือการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์เพื่อการจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  6. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
  7. ผู้ที่มีคุณสมบัติอื่นใดที่ไม่อยู่ในเกณฑ์ข้างต้น ขอให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือก
  8. มีความรู้ และทักษะด้านภาษาอังกฤษระดับดี มีผลการทดสอบด้านภาษาอังกฤษ TOEIC , IELTS  หรืออื่น ๆ (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะไม่
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. จัดระบบ และทำหน้าที่วิเคราะห์เนื้อหาของเอกสารและสื่อต่าง ๆ ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ขององ
  2. จัดทำคำอธิบายข้อมูลเอกสารจดหมายเหตุ (Metadata) แปลงเอกสารจดหมายเหตุเป็นไฟล์ดิจิทัล
  3. ประมวลเนื้อหา และจัดทำสาระสังเขป และใช้เครื่องมือช่วยค้นได้อย่างเป็นระบบ
  4. ปฏิบัติงานด้านการเขียน และเรียบเรียงข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของส่วนงาน
  5. ปฏิบัติงานดูแล และสงวนรักษาเอกสารจดหมายเหตุ
  6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  - สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  - คุณวุฒิปริญญาตรี  20,090 บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028002680 ต่อ 4255
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ