รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานธุรการ (ธุรการหน่วยงาน (คุณวุฒิ ปวส.))
 • จำนวน :
  ๑ อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
 • ปฏิบัติงาน :
  ฝ่ายการแพทย์
 • เปิดรับสมัคร :
  6 มกราคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  23 มกราคม 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประสบการณ์ :
  -
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑. เพศชาย/เพศหญิง (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น)

  ๒. อายุไม่เกิน ๖๐ ปี

  ๓. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทุกสาขา (ต้องแนบเอกสารคุณวุฒิตามประกาศ หากไม่ปรากฏหลักฐาน จะถือว่าคุณสมบัติไม่ครบถ้วน)

   ๔. มีสามารถในการใช้โปรแกรม  Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

  ๕. มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถประสานงานกับบุคลากรหน่วยงานอื่นได้เป็นอย่างดี

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ๑. ดูแลการออกเลขที่รับเอกสาร

  ๒. รับส่งเอกสารทั้งภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน

  ๓. เตรียมความพร้อมในการประชุม โครงการ อบรม และการสัมมนาต่าง ๆ ของฝ่ายการแพทย์

  ๔. ปฏิบัติงานด้านโครงการต่างๆ ของฝ่ายการแพทย์

  ๕. ดำเนินงานด้านการให้บริการแก่ผู้รับบริการ (การขอเอกสารทางการแพทย์สำหรับนำไปใช้ในด้านต่าง ๆ)

  ๖. ติดต่อประสานงานภายในหน่วยงาน และระหว่างหน่วยงาน

  ๗. ส่งใบปรึกษาระหว่างแผนก

  ๘. จัดทำเอกสารเบิกค่าตอบแทนให้แก่แพทย์ (กรณีเขียนเอกสารทางการแพทย์)

  ๙. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ๑. สอบสัมภาษณ์

  ๒. สอบปฏิบัติ ๑ วัน (เฉพาะผู้ที่สอบสัมภาษณ์ผ่าน)

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตรค่าจ้าง ๑๑,๕๐๐ บาท ค่าครองชีพ ๗๘๕ บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028496600 ต่อ 4333
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ