รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิทยาศาสตร์ (งานปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  วิทยาเขตกาญจนบุรี
 • ปฏิบัติงาน :
  งานปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
 • เปิดรับสมัคร :
  23 ธันวาคม 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  17 มกราคม 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  -
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. เพศหญิงหรือเพศชาย  (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น)
  2. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท ด้านวิทยาศาสตร์
  3. มีความสามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤในระดับดีมาก
  4.  มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวและโรคติดต่อร้ายแรง
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. เตรียม สารเคมี วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ในการเรียนการสอนวิชาในหลักสูตรชีววิทยาเชิงอนุรักษ์เป็นหลัก และในกลุ่มวิทยาศาสตร์พื้นฐานบางส่วน
  2. ดำเนินการจัดซื้อสารเคมี ของสด เครื่องแก้ว วัสดุวิทยาศาสตร์ต่างๆและเตรียมพร้อมสำหรับปฏิบัติการต่างๆ
  3. ดูแลความเรียบร้อย เครื่องมือ ครุภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
  4. ดูแลความเรียบร้อยในห้องปฏิบัติการให้พร้อมใช้งาน ในการเรียนการสอน
  5. ช่วยสอนในรายวิชาต่างๆเช่น สัตววิทยา,ภูมิศาสตร์สารสนเทศในชีววิทยาเชิงอนุรักษ์,นิเวศวิทยาพื้นที่ชุ่มน้ำ,เทคนิคภาคสนามทางนิเวศวิทยาและชีววิทยาเชิงอนุรักษ์
  6. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

   

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ
  • สัมภาษณ์
  • คณะกรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม
  • ต้องมีผลคะแนนสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  คุณวุฒิปริญญาตรี  ๒๐,๐๙๐ บาท

                   : คุณวุฒิปริญญาโท   ๒๓,๔๔๐ บาท

 • หมายเหตุ :
  https://ka.mahidol.ac.th/th_older/news/newsFILE/20200130112334_1.pdf
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  0806606398
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :