รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานประจำห้องทดลอง
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะเทคนิคการแพทย์
 • ปฏิบัติงาน :
  ศูนย์เทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิคนานาชาติ
 • เปิดรับสมัคร :
  15 มกราคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  30 มกราคม 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • ประสบการณ์ :
  0-1
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  -    จบการศึกษาวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  -    มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น การใช้โปรแกรม MS Office หรือการสืบค้นข้อมูลทาง Internet
  -    มีทักษะในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
  -    สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ และสามารถทำงานล่วงเวลาได้

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  -    ดำเนินการจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับห้องปฏิบัติการ
  -    งานลงทะเบียนและรับสิ่งส่งตรวจ
  -    เตรียมสิ่งส่งตรวจก่อนการวิเคราะห์ (Specimen Processing)
  -    จัดเตรียมวัสดุที่ใช้ในการเก็บสิ่งส่งตรวจและการตรวจวิเคราะห์ให้พร้อมใช้งาน
  -    จัดเก็บและเตรียมทิ้งสิ่งส่งตรวจหลังการตรวจวิเคราะห์
  -    ล้างทำความสะอาดเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ นึ่งฆ่าเชื้ออุปกรณ์ต่างๆตามความเหมาะสม
  -    ทำความสะอาด ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความปลอดภัยในพื้นที่ปฏิบัติการ
  -    ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราค่าจ้าง             - มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) เดือนละ ๘,๖๙๐ บาท

                                    และค่าครองชีพเพิ่มเติม ๑,๕๐๐ บาท  

                                    -  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เดือนละ ๙,๔๐๐ บาท

                                    และค่าครองชีพเพิ่มเติม ๑,๕๐๐ บาท

 • หมายเหตุ :
  ขอความกรุณาระบุวุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัครให้ชัดเจน และ ตรวจสอบการแนบเอกสารให้ครบถ้วน หากเอกสารไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับการพิจารณา
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-441-4371 ต่อ 2824
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ