รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการสารสนเทศ (งานหอพักนักศึกษา )
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  กองกิจการนักศึกษา
 • ปฏิบัติงาน :
  ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  10 มกราคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  31 มกราคม 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  6 มีนาคม 2563
 • วันที่รายงานตัว :
  16 เมษายน 2563
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑)                     ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขาวิชา

                          ๒)    เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน ๓๕ ปีนับถึงวันที่สมัคร หากเป็นเพศชายต้องพ้นจากราชการทหารแล้ว

                          ๓)    ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

                                                 IELTS (Academic Module)            คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๓ คะแนน          หรือ

                                                 TOEFL-IBT (Internet Based)           คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๒๙ คะแนน       หรือ

                                                 TOEFL-ITP                                  คะแนนรวมไม่ตำกว่า ๓๙๐ คะแนน     หรือ

                                                 TOEFL-CBT                                 คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๙๐ คะแนน       หรือ

  TOEIC                                        คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๔๐๐ คะแนน     หรือ

  MU GRAD Test                            คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๓๖ คะแนน       หรือ

  MU - ELT                                   คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๕๖

                          ๔)    มีความสามารถและประสบการณ์เกี่ยวกับการถ่ายภาพและวิดีทัศน์ได้

                          ๕)    หากมีความสามารถและประสบการณ์เกี่ยวกับการตัดต่อวิดีทัศน์โดยใช้โปรแกรม อาทิ Adobe Premiere Pro, After Effect เป็นต้น จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

                          ๖)    หากมีความสามารถและประสบการณ์เกี่ยวกับการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์โดยใช้โปรแกรม อาทิ Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign เป็นต้น จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

                          ๗)    หากมีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซด์โดยพัฒนาเองด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ต่างๆ อาทิ HTML, HTML5, PHP, JavaScript ตลอดจนการใช้งาน CMS หรือ Framework ต่างๆ รวมถึงมีความรู้ด้านฐานข้อมูล MySQL, SQL Server หรืออื่นๆจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

                          ๘)    มีมนุษยสัมพันธ์ดี ชอบการทำงานเป็นทีมและสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทำการได้

                          ๙)   เป็นผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่สูบบุหรี่และติดยาเสพติดให้โทษ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ตามเอกสารแนบ

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครตามความเห็นของคณะกรรมการเพื่อสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาตรี ๒๐,๐๙๐ บาท  / ปริญญาโท ๒๓,๔๔๐ บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-849-6000
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ