รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (งานผู้ช่วยเลขานุการ )
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • เปิดรับสมัคร :
  15 มกราคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  31 มกราคม 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ด้านเลขาการประชุมหรือด้านเอกสารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 18 - 35 ปี (เพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว) อายุ 18 - 35 ปี (เพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
  2. คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทุกสาขาวิชา
  3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft office และอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ ได้ดี
  4. มีมนุษยสัมพันธ์และประสานงานหน่วยงานต่างๆได้ดี
  5. มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. งานผู้ช่วยเลขานุการ ทำรายงานการประชุมคณะกรรมการต่างๆของหน่วยงาน
  2. งานสารบรรณ จัดเก็บเอกสาร ร่างหนังสือโต้ตอบต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย ลงทะเบียน รับ-ส่งออก ส่งหนังสือ หนังสือเวียน เอกสารต่างๆ
  3. งานบุคคล ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลการขาดลา/มาสาย/การเบิกค่าล่วงเวลา ดูแลแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน
  4. งานโครงการ รวบรวมและสรุปโครงการและงบประมาณของโครงการประจำปี
  5. งานการเงิน เบิกจ่ายบัญชีเงินยืมของหน่วยงาน เบิก-รับ เงินธนาคารและฝ่ายการคลัง
  6. งานประชาสัมพันธ์ เวียนจุลสารอาชีวอนามัยผ่าน Outlook และส่ง Email ให้สื่อสารองค์กรประจำทุกเดือน 
  7. งานสนับสนุนและอำนวยความสะดวก ขอใช้รถยนต์คณะฯ จองห้องประชุม ฯลฯ 
  8. งานพัสดุ ตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปี บันทึกข้อความอนุเคราะห์จัดซื้อ/จัดจ้างต่างๆ
  9. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  1. สอบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม Microsoft Word และ Microsoft Excel      
  2. สอบสัมภาษณ์
  3. สอบภาคปฏิบัติ  3  วัน
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

   ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  เงินเดือน  15,400  บาท

 • หมายเหตุ :
  สมัครผ่านเว็บไซต์นี้ => http://www2.ra.mahidol.ac.th/rama-career
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  022012585 ต่อ 147
 • เอกสารประกอบ :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :