รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานทั่วไป
 • จำนวน :
  2 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะเภสัชศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ งานบริหารงานทั่วไป (วิทยาเขตพญาไท)
 • เปิดรับสมัคร :
  16 มกราคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  30 มกราคม 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  20 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันที่รายงานตัว :
  20 กุมภาพันธ์ 2563
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. อายุระหว่าง 20-40 ปี

  2. เพศชาย/ หญิง (ถ้าเป็นเพศชายต้องพ้นราชการทหารแล้ว)

  3. วุฒิการศึกษา ประถมศึกษา หรือมัธยมศึกษาตอนต้น

  4. รักงานบริการ ขยัน อดทน กระตือรือร้น รักความสะอาด และมีระเบียบวินัย

  5. สามารถทำงานเป็นทีมได้

  6. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามที่ได้รับมอบหมายได้

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. รับผิดชอบการเปิด-ปิด และทำความสะอาดห้องเรียน ห้องบรรยาย รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ ภายในห้อง

  2. ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ต่างๆ ภายในห้องให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้ หากภายในห้องหรืออุปกรณ์ชำรุดให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาทราบ

  3. ทำความสะอาดพื้นที่ต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

  *วันสอบสัมภาษณ์จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  8,690  บาท      บวกค่าครองชีพ  1,500  บาท

  สวัสดิการ : ประกันสังคม เงินช่วยเหลือพิเศษคณะเภสัชศาสตร์ เงินค่าตอบแทนพิเศษจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน เงินรางวัลประจำปี ตรวจสุขภาพประจำปี

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-3547503, 096-8123739
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ