รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (งานบริหารและพัฒนาระบบฐานข้อมูล )
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • ปฏิบัติงาน :
  ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  20 มกราคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  29 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  13 มีนาคม 2563
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
  2. อายุไม่เกิน ๓๕ ปี นับถึงวันที่สมัคร (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น)
  3. มีความรู้ความสามารถด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานและอุปกรณ์สำนักงานได้เป็นอย่างดี
  4. มีความรู้ความสามารถด้านการวิเคราะห์ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การจัดทำแผนปฏิบัติการต่างๆรวมถึงการกำหนดตัวชี้วัดในระดับต่างๆ สามารถประสานงานและสื่อสารกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี
  5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้
  6. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษการสื่อสารได้ในระดับดีและต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

                          IELTS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๓ คะแนน หรือ

                          TOEFL-IBT (Internet Based) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๒๙ คะแนน หรือ

                          TOEFL-ITP คะแนนรวมไม่ตำกว่า ๓๙๐ คะแนน หรือ

                          TOEFL-CBT คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๙๐ คะแนน หรือ

                          TOEIC คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๔๐๐ คะแนน หรือ

                          MU GRAD Test คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๓๖ คะแนน

                          MU-ELT คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๕๖ คะแนน

  1. หากมีความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง เช่น การจัดทำแผนงาน การติดตามผลด้านยุทธศาสตร์หรือมีความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ๑)               ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ การวิเคราะห์งบประมาณที่เกี่ยวข้องและการกำหนดตัวชี้วัด

                    ๒)   ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานงาน ประมวลผล รวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย การจัดทำแผนงานและโครงการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

                    ๓)   ติดตาม ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ งบประมาณหรือกิจกรรมและจัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงานเสนอต่อผู้บริหารของมหาวิทยาลัย

                    ๔)   วิเคราะห์นโยบายและแผนงาน การบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

                    ๕) ประสานงานและรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำระบบควบคุมคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย

                    ๖) จัดประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานและโครงการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

                    ๗)  ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  พิจารณาคุณสมบัติตามความเห็นของคณะกรรมการเพื่อสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาตรี ๒๐,๐๙๐ บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-849-6000
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :