รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานธุรการ (จัดเก็บและสแกนเอกสาร (คุณวุฒิ ปวช.))
 • จำนวน :
  ๒ อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
 • ปฏิบัติงาน :
  งานเวชระเบียน
 • เปิดรับสมัคร :
  22 มกราคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  28 กุมภาพันธ์ 2563 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑. คุณวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกสาขา (ต้องแนบเอกสารคุณวุฒิตามประกาศ 

  หากไม่ปรากฏหลักฐานจะถือว่าคุณสมบัติไม่ครบถ้วน)

  ๒. เพศชาย/เพศหญิง (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น)

  ๓. อายุไม่เกิน ๔๐ ปีบริบูรณ์

  ๔. มีทักษะการสื่อสารและประสานงาน

  ๕. มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  ๖. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

  ๗. มีใจรักงานบริการ

  ๘. มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ๑. เก็บเอกสารเวชระเบียนจากหน่วยตรวจ

  ๒. คัดแยกเอกสารเวชระเบียน

  ๓. สแกนเอกสารเวชระเบียนเข้าระบบ SSB

  ๔. บันทึกข้อมูลการจัดเก็บเอกสารเข้าระบบ Freezing

  ๕. ให้บริการยืม-คืน เอกสารเวชระเบียนให้กับหน่วยงานที่ขอยืม

  ๖. สแกนเอกสารนอกโรงพยาบาลเข้าระบบ SSB

  ๗. บันทึกซีดีข้อมูลผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลด้วยระบบ SSB

  ๘. ติดตามเอกสารเวชระเบียน

  ๙. ให้บริการสืบค้นเอกสารเวชระเบียน

  ๑๐. ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ไขปัญหาเบื้องต้นแก่ผู้ใช้งาน

  ๑๑. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ค่าจ้าง ๙,๔๐๐ บาท และ ค่าครองชีพชั่วคราว ๑,๕๐๐ บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028496600 ต่อ 4333
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ