รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักทรัพยากรบุคคล
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  วิทยาลัยศาสนศึกษา
 • ปฏิบัติงาน :
  หน่วยทรัพยากรบุคคล งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณบดี
 • เปิดรับสมัคร :
  8 กันยายน 2560
 • ปิดรับสมัคร :
  13 ตุลาคม 2560 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 2 )
 • วันที่นัดหมาย :
  16 ตุลาคม 2560
 • วันที่รายงานตัว :
  24 ตุลาคม 2560
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  0-2 ปี
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑.  คุณวุฒิปริญญาโท สาขาการจัดการทั่วไป สาขาการบริหารทรัพยากรบุคคล สาขานิเทศศาสตร์และ  สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง    

  ๒.  มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป

  ๓.  มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี และสามารถติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ดี 

  ๔. มีทักษะทางด้านการสื่อสารและประสานงานเป็นอย่างดี มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน มีมนุษย์สัมพันธ์และบุคลิกภาพดี สามารถทำงานเป็นทีม ไหวพริบดีและมีความละเอียดรอบคอบ

  ๕.  มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM) หรือด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

   

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ๑. ปฏิบัติงานด้านการสรรหาคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง และการบริหารอัตรากำลัง 

  ๒. กำหนดกลยุทธ์ และวางแผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Management) ให้สอดคล้องกับการดำเนิงานของส่วนงาน 

  ๓. จัดทำแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากร บริหารจัดการการฝึกอบรมและพัฒนา (Training and Development) เช่น การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี การเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 

  ๔. ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของบุคลากร อาทิเช่น ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การลาประเภทต่างๆ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการของบุคลากรทุกประเภท

  ๕. ปฏิบัติงานด้านเอกสารของอาจารย์ชาวต่างประเทศ เช่น การรายงานตัวทุก 90 วัน การต่ออายุวีซ่า การต่ออายุใบอนุญาตทำงาน 

  ๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์ 

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน คุณวุฒิปริญญาโท ๒๒,๗๕๐ บาท 

  สิทธิประโยชน์ ๑. ประกันสังคม  ๒. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

   

   

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028002630 ต่อ 211
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ