รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการศึกษา (งานการศึกษา และบริการวิชาการ)
 • จำนวน :
  ๑ อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
 • ปฏิบัติงาน :
  งานการศึกษา วิจัยและบริการวิชาการ
 • เปิดรับสมัคร :
  28 มกราคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  14 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑. เพศชาย/เพศหญิง (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น)

  ๒. อายุไม่เกิน ๓๕ ปี

  ๓. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา (ถ้าจบด้านการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์  จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

  ๔. ไม่เป็นโรคตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๓๓

  ๕.  สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้อย่างดี

  ๖. หากมีประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านการศึกษา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ๑. ดูแลนักศึกษาหลักสูตรแพทย์ก่อนและหลังปริญญา/หลักสูตรต่าง ๆ ที่มาฝึกปฏิบัติงาน ณ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ได้แก่ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร

  ๒. ติดต่อประสานงานกับงานการศึกษาของคณะฯ ในด้านการเรียนการสอนหลักสูตรแพทย์ก่อนและหลังปริญญา สาขาต่าง ๆ

  ๓. ประสานงานกับหน่วยงานภายในคณะฯ และสถาบันการฝึกอบรมภายนอกคณะฯ ในรายละเอียดการสอน ได้แก่ ตารางเรียน ผลการเรียน การสอบ และค่าตอบแทนการสอน เป็นต้น

  ๔. สนับสนุนการเรียนการสอน และรวบรวม จัดทำ เอกสารหลักสูตร คู่มือ การศึกษา รวมถึงสื่อการเรียนการสอน

  ๕. จัดเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษา และร่วมวางแผนการศึกษา

  ๖. เตรียมการประชุม จดรายงานการประชุมและสรุปการประชุมที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการศึกษา ทุกหลักสูตร

  ๗. จัดทำบันทึกข้อความแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้ามาฝึกปฏิบัติงาน

  ๘. จัดทำแบบประเมินของนักศึกษา

  ๙. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ๑. สอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป

   ๒. สอบวิชาความรู้เฉพาะตำแหน่งและสอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์

  ๓. สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน ๒๐,๐๙๐ บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028496600 ต่อ 4333
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ