รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ศูนย์การเรียนรู้มหิดล )
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
 • ปฏิบัติงาน :
  ศูนย์การเรียนรู้มหิดล
 • เปิดรับสมัคร :
  29 มกราคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  29 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  20 มีนาคม 2563
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทางด้านการบริหาร การจัดการหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. มีความสามารถในการบริหารจัดการทั่วไปในสำนักงาน เช่น งานธุรการ งานการเงินและบัญชี
  3. งานบริการสถานที่ งานรวบรวมข้อมูลสถิติ งานระเบียบข้อบังคับและสัญญาต่างๆ
  4. มีความรู้ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดการข้อมูลและสรุปผลข้อมูลเพื่อใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อหารายได้
  5. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และ Internet ได้เป็นอย่างดี และสามารถใช้โปรแกรมขั้นพื้นฐาน Microsoft Office
  6. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน มีจิตบริการ มีความกระตือรือร้น อดทน เสียสละและมีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน
  7. สามารถทำงานที่กำหนดให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  8. มีทักษะในการประสานงานและติดต่อสื่อสารได้เป็นอย่างดี
  9. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา รักงานบริการและบริหารเวลาได้เป็นอย่างดี
  10. มีความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่ใช้ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
  11. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษการสื่อสารได้ดี และต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

  IELTS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๓ คะแนน หรือ

  TOEFL-IBT (Internet Based) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๒๙ คะแนน หรือ

  TOEFL-ITP คะแนนรวมไม่ตำกว่า ๓๙๐ คะแนน หรือ

  TOEFL-CBT คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๙๐ คะแนน หรือ

  TOEIC คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๔๐๐ คะแนน หรือ

  MU GRAD Test คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๓๖ คะแนน

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. บริหารจัดการพื้นที่ศูนย์อาหารและพื้นที่ร้านค้าภายในศูนย์การเรียนรู้มหิดล
  2. บริหารสัญญาเช่าพื้นที่ การแจ้งค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าเช่า ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการกลาง เป็นต้น
  3. ดูแลรับผิดชอบในการซ่อมบำรุง สถานที่ อุปกรณ์ ภายในพื้นที่ศูนย์อาหารและพื้นที่ร้านค้าภายในศูนย์การเรียนรู้มหิดล
  4. กำกับดูแลด้านสุขาภิบาลอาหารของร้านค้าต่างๆ
  5. สรุปรายรับ รายจ่าย
  6. สรุปรายงานการบริหารจัดการพื้นที่ศูนย์อาหารและพื้นที่ร้านค้าภายในศูนย์การเรียนรู้มหิดล
  7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ๑. พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นจากคณะกรรมการ

    ๒. สอบข้อเขียน

    ๓. สอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้สมัครที่มีผลคะแนนสอบข้อเขียนผ่านเท่านั้น)

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ตามคุณวุฒิ (ปริญญาตรี ๒๐,๐๙๐ บาท / ปริญญาโท ๒๓,๔๔๐ บาท)

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-849-6000
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :