รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์ (การวิจัย)
 • จำนวน :
  2 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
 • สังกัด :
  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  สำนักงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • เปิดรับสมัคร :
  31 มกราคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  2 มีนาคม 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  1.3 มีผลงานทางวิชาการหรือมีความสนใจเกี่ยวกับโครงการเพื่อสร้างความเชื่อมโยงวิชาการกับสังคม (Social Engagement)
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. ได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาเอกทางด้านสังคมศาสตร์ (รัฐศาสตร์/เศรษฐศาสตร์/จิตวิทยา/สังคมวิทยา/มานุษยวิทยา) หรือสังคมศาสตร์ประยุกต์ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี หรือการพัฒนาอื่น ๆ
  2. มีผลงานทางวิชาการ หรือมีความสนใจที่จะทำงานวิจัยในประเด็น Science and Technology Studies -STS, Chinese Studies, Belt and Road Initiative, Cyber Security, Aging, EEC. สิ่งแวดล้อมกับสุขภาพและการพัฒนา การศึกษากับการพัฒนา หรือสอดคล้องตามวิสัยทัศน์และนโยบายของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และมหาวิทยาลัยมหิดลโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการสร้างความเป็นธรรมทางสังคม
  3. มีผลงานทางวิชาการหรือมีความสนใจเกี่ยวกับโครงการเพื่อสร้างความเชื่อมโยงวิชาการกับสังคม   (Social Engagement)
  4. สามารถสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ (international research collaboration)
  5. มีความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษ(อ่าน พูด ฟัง เขียน) ในระดับดี หรือดีมาก และผ่านเกณฑ์ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การกำหนดเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2559 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 โดยมีเอกสารรับรองผลทดสอบภาษาอังกฤษดังนี้

          - IELTS (Academic Module)  คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า  6  คะแนน หรือ

  - TOEFL IBT (Internet Based)79

  - TOEFL ITP 550

  - TOEFL CBT213

  - MU GRAD Test ไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน หรือ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  งานด้านการวิจัย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  หลักเกณฑ์การคัดเลือก

            รอบแรก การคัดเลือกคุณสมบัติจากใบสมัคร และการสอบข้อเขียน

            รอบสอง          การนำเสนอผลงานทางวิชาการและสัมภาษณ์ (ภาษาอังกฤษ)  และ/ หรือ

  การทดสอบสอนเพื่อคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานต้นสังกัด (Shortlist Candidate)

            รอบสาม          การเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานต้นสังกัด

                               การพิจารณาการคัดเลือกให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการคัดเลือก

  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน             : ปริญญาเอก 32,450.- บาท

  สวัสดิการประกันสังคม

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-8002840-60 ต่อ 1006
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :