รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นิติกร (งานบริหารกลาง)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานวิทยาลัย
 • สังกัด :
  วิทยาลัยนานาชาติ
 • ปฏิบัติงาน :
  วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  3 กุมภาพันธ์ 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  18 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  19 มีนาคม 2563
 • วันที่รายงานตัว :
  19 มีนาคม 2563
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • อายุไม่เกิน 40 ปี
  • จบการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตร์
  • ประสบการณ์ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ในด้านการดำเนินคดีต่างๆ งานวินัย งานสอบสวน การดำเนินการทางวินัยและความรับผิดทางละเมิด เป็นต้น
  • คะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC 400 หรือเทียบเท่า
  • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน อาทิ Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint
  • มีความสามารถในการติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  หน้าที่หลักโดยย่อของพนักงานที่ขอจ้าง (โปรดระบุ)

  • งานการคดี รับผิดชอบดำเนินคดีแพ่ง คดีปกครอง คดีแรงงาน คดีความอื่น การบังคับคดีตามคำพิพากษา การติดตามหนี้
  • งานวินัยนักศึกษา/บุคลากร การสอบสวน ความรับผิดทางละเมิด การใช้สิทธิอุทธรณ์ร้องทุกข์ การให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้อง
  • งานพิจารณา วินิจฉัย ให้คำปรึกษา เสนอความเห็นเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายต่างๆ
  • ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์
  • เป็นตัวแทนด้านกฎหมายเข้าร่วมประชุมเครือข่ายของมหาวิทยาลัย
  • ดำเนินการด้านเอกสารที่เกี่ยวข้อง
  • รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  22,150 - 33,475 บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  งานทรัพยากรบุคคล โทร. 02-700-5000 ต่อ 1612, 1118
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :