รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการศึกษา
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะเภสัชศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  งานการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต (วิทยาเขตพญาไท) หลักสูตรนานาชาติ
 • เปิดรับสมัคร :
  31 มกราคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  14 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  16 มีนาคม 2563
 • วันที่รายงานตัว :
  16 มีนาคม 2563
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  30 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. อายุระหว่าง 22-30 ปี
  2. เพศหญิง
  3. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี  ทุกสาขา
  4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office 
  5. มีบุคลิกภาพที่ดี มีใจรักในงานบริการและสามารถทำงานเป็นทีมได้
  6. มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษระดับพอใช้

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. สนับสนุนงานพัฒนาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) และเตรียมเอกสาร มคอ. 2, มคอ. 4, มคอ. 5, มคอ. 6, มคอ. 7 (หรือเอกสารที่ใช้ในการประเมินผลและการขอรับรองการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งมีชื่อเรียกเป็นอย่างอื่น)
  2. ประสานงานการประชุมคณะกรรมการ/ คณะทำงานจัดทำหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
  3. จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการขอรับรองหลักสูตร ทั้งในส่วนของคณะฯ มหาวิทยาลัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสภาเภสัชกรรม
  4. กรอกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA Online) ระดับปริญญาตรี
  5. ระบบประเมินการเรียนการสอน (e-Evaluation System) สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี
  6. สรุปผลการประเมินรายวิชา (ภาคต้นและภาคปลาย) ปีการศึกษา 2562 แจ้งภาควิชาและอาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา
  7. กรอกข้อมูลของนักศึกษาลงในโปรแกรมของ ศศภท. แบบออนไลน์ (ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรนานาชาติ)
  8. จัดทำเอกสารขออนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้นักศึกษาออกฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพนอกสถานที่
  9. จัดทำเอกสารการส่งตัวนักศึกษาออกฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ และประสานงานกับแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ (โรงงานผลิตยา ร้านยา และโรงพยาบาล)
  10. จัดทำคู่มือการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ
  11. จัดทำโครงการปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพให้กับนักศึกษา
  12. จัดทำโครงการพัฒนาแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ
  13. จัดระบบการนิเทศงานสำหรับการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพของนักศึกษา ณ แหล่งฝึก
  14. จัดระบบการประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพของนักศึกษา
  15. รายงานผลการประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพของนักศึกษาต่อสภาเภสัชกรรม
  16. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน/ สอบสัมภาษณ์
  *สอบข้อเขียน วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00-12.00 น.
  *สอบสัมภาษณ์ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ๑๕,ooo บาท
  สวัสดิการ : ประกันสังคม เงินช่วยเหลือพิเศษคณะเภสัชศาสตร์ เงินค่าตอบแทนพิเศษจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน เงินรางวัลประจำปี ตรวจสุขภาพประจำปี

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-3547503, 096-8123739
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ