รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์ (หรือ ผู้ช่วยอาจารย์)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานวิทยาลัย
 • สังกัด :
  คณะทันตแพทยศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาทันตกรรมเด็ก
 • เปิดรับสมัคร :
  24 มกราคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  15 ตุลาคม 2564
 • ประกาศรายชื่อ :
  22 ตุลาคม 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  -
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ตำแหน่ง อาจารย์ : คุณวุฒิปริญญาทันตเเพทยศาสตรบัณฑิต และ ปริญญาเอกหรือเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม (วุฒิบัตร) สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ หรือกพ.รับรอง

     ตำแหน่ง ผู้ช่วยอาจารย์ : คุณวุฒิปริญญาโท สาขาวิชาทันตกรรมเด็ก จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ หรือกพ.รับรอง

  2. มีผลคะเเนนภาษาอังกฤษ โดยจะต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

   

   ลำดับที่

   

          ประเภทคะแนนสอบ

               ตำแหน่ง

    อาจารย์

   ผู้ช่วยอาจารย์

       1

  IELTS(Academic Module)

        6

             3

       2

  TOFEL IBT

       79

            29

       3

  TOFEL ITP

       550

           390

       4

  TOFEL CBT

       213

            90

       5

  TOEIC 

         -

          400

       6

  MU GRAD Test 

       80

           36

       7

  MU-ELT

        -

           56

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. รับผิดชอบการเรียนการสอนภาคบรรยาย ภาคปฏิบัติ สาขาทันตกรรมเด็ก
  2. รับผิดชอบงานบริการด้านวิชาการในงานสาขาทันตกรรมเด็ก
  3. รับผิดชอบงานด้านการวิจัย
  4. งานด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
  5. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน                       ตำแหน่งอาจารย์ ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า : 32,450 บาท

                                        ตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาโท : 29,390 บาท

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์       การรักษาพยาบาล (สิทธิกองทุนประกันสังคม), รักษาพยาบาลทางทันตกรรมแก่บุคลากรและครอบครัว (10,000 บาท),ตรวจสุขภาพประจำปี, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, เงินช่วยเหลือพิเศษ ฯลฯ

 • หมายเหตุ :
  ในกรณีที่ผู้สมัครได้รับการคัดเลือก ให้ผู้สมัครนำหลักฐานการสำเร็จการศึกษาฉบับจริงมาในวันรายงานตัว เพื่อป้องกันปัญหาการแก้ไข หรือ ปลอมแปลงเอกสารคุณวุฒิการศึกษา หากพบว่าไม่ตรงกับฉบับจริงถือว่าผู้สมัครหมดสิทธิได้รับการคัดเลือก
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  022007572
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :