รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ (ประกันคุณภาพการศึกษา)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  สำนักงานคณบดี งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ
 • เปิดรับสมัคร :
  6 กุมภาพันธ์ 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  6 มีนาคม 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  10. มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา เช่น เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)) การวางแผนยุทธศาสตร์ และการจัดทำงบประมาณ (ผู้มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
  2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า ด้านการศึกษา คอมพิวเตอร์ เทคโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์ นวัตกรรมการศึกษา นวัตกรรมการเรียนรู้ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์อยู่ในระดับดีมาก
  4. มีความรู้ความสามารถในงานการศึกษาและงานพัฒนาคุณภาพอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  5. มีความรู้ความเข้าใจกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
  6. มีความสามารถในการศึกษาและการจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
  7. มีความรู้ความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนงานด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานที่สังกัด
  8. มีความสามารถ ทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาและในวันหยุดได้
  9. การสื่อสารภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
  10. มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา เช่น เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)) การวางแผนยุทธศาสตร์ และการจัดทำงบประมาณ (ผู้มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
  11. มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย เสียสละ ทำงานเป็นทีม
  12. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์เชิงบวก มีทัศนคติต่อการปฏิบัติงานที่ดี สามารถติดต่อประสานงาน หรือทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
  13. มีความตรงต่อเวลา
  14. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน ในการบรรจุแต่งตั้ง
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ

  1. ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประสานงานในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองการบริหารจัดการความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการจัดการความรู้
  2. พัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารประกันคุณภาพการศึกษา รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด กรอกแบบข้อมูลพื้นฐานประกอบการจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ต่าง ๆ
  3. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ทำหน้าที่ช่วยวิเคราะห์ วิจัย ประสานงานแผนงาน งบประมาณ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามแผน และโครงการต่าง ๆ ซึ่งเป็นแผนงานของสถาบันอุดมศึกษา
  4. ประสานงานและดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ที่กำหนด ทั้งในระดับหลักสูตร และคณะฯ
  5. ปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก : 1) ภาคการสอบข้อเขียน ประกอบด้วย

                                        - วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป

                                        - วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

                                      2) ภาคการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ประกอบด้วย

                                        - สอบสัมภาษณ์

                                        - เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้องค์กรของคณะฯ (เฉพาะผู้สอบสัมภาษณ์ผ่าน)

                                     3) มติการพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นอันสิ้นสุด

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน             : 20,090.- บาท

  สวัสดิการประกันสังคม

 • หมายเหตุ :
  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ขอขยายเวลาไปโดยไม่มีกำหนด เนื่องจากอยู่ในช่วงประกาศเกี่ยวกับโรคระบาดโควิด-19 ของมหาวิทยาลัยมหิดลและรัฐบาลหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไป ทั้งนี้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 062-3506165
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-8002840-60 ต่อ 1006
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :