รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักบริหารความเสี่ยง
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง
 • ปฏิบัติงาน :
  ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  11 กุมภาพันธ์ 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  31 กรกฎาคม 2563 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 4 )
 • วันที่นัดหมาย :
  8 ตุลาคม 2563
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาโททางด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน บัญชี สถิติ/ สถิติประยุกต์ การศึกษา การบริหารและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  2. อายุไม่เกิน ๓๕ ปี หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
  3. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร
  4.                                                       IELTS (Academic Module)        คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๓        คะแนน   หรือ

                                                      TOEFL-IBT (Internet Based)       คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๒๙      คะแนน   หรือ

                                                      TOEFL-ITP                         คะแนนรวมไม่ตำกว่า ๓๙๐   คะแนน   หรือ

                                                      TOEFL-CBT                        คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๙๐      คะแนน   หรือ

   TOEIC                              คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๔๐๐   คะแนน   หรือ

   MU GRAD Test                    คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๓๖      คะแนน   หรือ

   MU - ELT                         คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๕๖       คะแนน

  5. มีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานหรือแนวปฏิบัติที่เป็นสากลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง (ERM) ด้านการบริหารจัดการความต่อเนื่องในการดำเนินงาน (BCM) และการจัดทำ Governance Risk Management & Compliance (GRC)
  6. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office / Power Point Presentation/ Excel และ Social Network
  7. มีทักษะในการคิดเชิงวิเคราะห์และทักษะในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
  8. มีความรู้ความเข้าใจในวิสัยทัศน์  พันธกิจ และแผนงานด้านต่าง ๆของหน่วยงานที่สังกัด
  9. มีความสามารถในการจัดทำแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ และเสนอแนะวิธีการแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
  10. หากมีประสบการณ์ด้านการบริหารความเสี่ยง (ERM) ภายในองค์กร การบริหารจัดการความต่อเนื่องในการดำเนินงาน (BCM) และการจัดทำ Governance Risk Management & Compliance (GRC) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  -

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  พิจารณาจากคุณสมบัติตามใบสมัคร ผลการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาโท ๒๓,๔๔๐ บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-849-6000
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ