รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่วิจัย (ภ.พยาธิวิทยาคลินิก)
 • จำนวน :
  2 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ปฏิบัติงาน :
  สังกัดฝ่ายวิจัย ปฏิบัติงานที่ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก
 • เปิดรับสมัคร :
  17 กุมภาพันธ์ 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  17 มีนาคม 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  13 เมษายน 2563
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาชาวิชาเทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ ชีวเคมี เคมี และชีวการแพทย์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (การพิจารณาคุณสมบัติด้านการศึกษา จะถูกพิจารณาร่วมกับคุณสมบัติอื่นๆ และประวัติการทำงาน)
  2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น : กรุณาแนบ สด.8 หรือ สด.43 มาด้วย)
  3. มีทัศนคติที่ดีในการทำงานและมีความกระตือรือร้นในการทำงานวิจัย
  4. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
  5. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ทำงานวิจัยทางด้านพยาธิวิทยาคลินิก เช่น ตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือด และสาร
  น้ำต่างๆ ของร่างกาย
  2. รวบรวมผลงานวิจัยของภาควิชา ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ  เพื่อประสานงานวิจัย ทั้งในและนอกคณะฯ 
  3. บันทึกผลข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล แปลผล และเขียนรายงาน
  4. จัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยของภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก เช่น การขอจริยธรรมการวิจัยในคน การส่งรายงานความก้าวหน้าของงานวิจัย และรายงานทางการเงิน
  5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  1. สอบข้อเขียน : ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน
  2. สอบปฏิบัติทางคอมพิวเตอร์ : โปรแกรม Microsoft Word และ Excel
  3. สอบสัมภาษณ์ 

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. เงินเดือน 20,090 บาท
  2. สิทธิสวัสดิการต่างๆ ตามประเภทการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-419-8864
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :