รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ผู้ปฏิบัติงานกายภาพบำบัด
 • จำนวน :
  2 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
 • เปิดรับสมัคร :
  14 กุมภาพันธ์ 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  29 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 20 - 35 ปี (เพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
  2. คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทุกสาขาวิชา
  3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft office และอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ ได้ดี 
  4. มีมนุษยสัมพันธ์และประสานงานหน่วยงานต่างๆได้ดี  
  5. มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ช่วยนักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด ในการดูแลรักษาผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกของหน่วยงาน ตามที่ได้รับมอบหมายจากนักกายภาพบำบัด
  2. จัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้กับผู้ป่วย เช่น Hot pack, Paraffin, Dumbell, Sand bags, Pelvic belt, Thoracic belt, Cervical halter รวมทั้งเตรียมสำลี แอลกอฮอล์ Aquagel เพื่อใช้กับขั้ว Electrode ของเครื่อง ES 
  3. ดูแลรักษาความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการให้บริการรักษาผู้ป่วย
  4. จัดเก็บและเปลี่ยนผ้าห่อ Hot pack ที่ใช้กับผู้ป่วยในห้อง Hot pack
  5. เปลี่ยนผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หลังจากใช้ในการรักษาผู้ป่วยในแต่ละวัน
  6. จัดเก็บเครื่องมือที่ใช้กับผู้ป่วยให้เข้าที่ เช่น Walker เก้าอี้ Cane รถเข็นนั่ง ไม้ค้ำยัน หลังจากที่ผู้ป่วย ใช้ฝึกเสร็จแล้ว เพื่อเตรียมพื้นที่ให้บริการกับผู้ป่วยรายอื่นต่อไป
  7. จัดเก็บข้อมูลรายชื่อ/จำนวนผู้ป่วย/ชื่อ WARD และการให้การรักษา การใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น US, SWD, PT, CT, HP และ Exercise รวมทั้งค่ารักษาในแต่ละวัน เพื่อรวบรวมเป็นสถิติเสนอผู้บังคับบัญชา
  8. ดูแลตรวจสอบและซ่อมเครื่องมือทางกายภาพบำบัด ได้แก่ ปลั๊กสายไฟ สายไฟฟ้า และขั้วกระตุ้น ES/TENS
  9. รับ-ส่งผู้ป่วยที่มารับการรักษาในหน่วยกิจกรรมบำบัดโดยประสานงานกับหน่วยตรวจผู้ป่วยนอก เวชศาสตร์ฟื้นฟู หน่วยกายภาพบำบัดหรือหน่วยที่เกี่ยวข้อง
  10. เบิกและจัดเตรียมวัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้ในห้องกิจกรรมบำบัด 
  11. ตรวจสอบรายชื่อ บันทึกที่อยู่ และจำนวนผู้ป่วยที่มาเข้ารับการบริการักษาในหน่วยกิจกรรมบำบัด เพื่อเป็นสถิติและข้อมูลของภาควิชาฯเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานกายภาพบำบัด งานกิจกรรมบำบัด ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  1. สอบสัมภาษณ์
  2. สอบภาคปฏิบัติ 3 วัน

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  เงินเดือนและค่าตอบแทน

  • เงินเดือน   15,400  บาท
  • เงินเพิ่มค่าประสบการณ์ที่ตรงกับงานด้านพัฒนาคุณภาพ

  สวัสดิการ

  • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี)
  • สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลตนเองและครอบบครัว
  • สวัสดิการแบบยืดหยุ่นด้านสุขภาพ (Flexible Benefit)
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิด
  • เงินโบนัสประจำปี
  • เครื่องแบบพนักงาน
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดี (Fitness Center)
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
  • ศูนย์เลี้ยงเด็กสำหรับบุตรบุคลากร
  • เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตรและทุนการศึกษาบุตร
 • หมายเหตุ :
  สมัครงานออนไลน์ => http://www2.ra.mahidol.ac.th/rama-career
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-201-2585 ต่อ 147 - 154
 • เอกสารประกอบ :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :