รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักเทคนิคการแพทย์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ สาขาวิชาโลหิตวิทยาและมะเร็งวิทยา
 • เปิดรับสมัคร :
  14 กุมภาพันธ์ 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  29 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ด้านโลหิตวิทยา จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 - 40ปี (เพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
  2. คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ สาขาเทคนิคการแพทย์
  3. หากมีประสบการณ์ด้านโลหิตวิทยาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. มีความรู้ทางด้านการตรวจวินิจฉัยโรคทางโลหิตวิทยาในขั้นพื้นฐาน เช่น การดูลักษณะของเม็ดเลือดแดงและการแข็งตัวของเลือด
  5. สามารถทำงานร่วมกับผู้ร่วมงานได้ดี มีความชอบในงานที่มีความท้าทายและหลากหลาย งานที่ต้องเกี่ยวข้องกับผู้ป่วยและงานด้านการสอน การทำวิจัย

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. จัดเก็บตัวอย่างเซลล์เนื้อเยื่อ ไขกระดูก และทำการแยกเซลล์สำหรับงานวิจัย หรือทำการเก็บตัวอย่างส่งตรวจอื่นๆ เพื่อส่งต่อที่อื่นในบางกรณี
  2. สกัด DNA ANA โปรตีน และสังเคราะห์คอมพลีเมนทารีดีเอ็นเอจากตัวอย่างเลือด ชิ้นเนื้อสด ชิ้นเนื้อที่เก็บในบล็อคพาราฟิน หรือไขกระดูก และจัดเก็บตัวอย่างเข้าธนาคารตัวอย่างชีวภาพของหน่วยเพื่อใช้ในงานวิจัยต่อไป
  3. ทำการวิเคราะห์สารพันธุกรรมทางห้องปฏิบัติการในระดับชีวโมเลกุลของโครงการโรคมะเร็งในเด็ก
  4. จัดเก็บรวบรววมข้อมูลและผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการจากสิ่งส่งตรวจ
  5. จัดทำร่างรายงานผลการตรวจในห้องปฏิบัติการให้หัวหน้างานทราบ เพื่อทำงานวิเคราะห์และรับรองผลชั้นสุดท้ายก่อนจะมีการรายงานผลออกไป
  6. ช่วยในด้านการสอนแก่นักศึกษา และแพทย์ก่อนและหลังปริญญา
  7. ดูแลเครื่องมือและอุปกรณืทางวิทยาศาสตร์
  8. ปฏิบัติงานด้ายอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  1. สอบสัมภาษณ์
  2. สอบการปฏิบัติ 3 วัน

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  เงินเดือนและค่าตอบแทน

  • เงินเดือน   20,090  บาท
  • เงินเพิ่มค่าประสบการณ์ที่ตรงกับงานด้านโลหิตวิทยา

  สวัสดิการ

  • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี)
  • สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลตนเองและครอบบครัว
  • สวัสดิการแบบยืดหยุ่นด้านสุขภาพ (Flexible Benefit)
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิด
  • เงินโบนัสประจำปี
  • เครื่องแบบพนักงาน
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดี (Fitness Center)
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
  • ศูนย์เลี้ยงเด็กสำหรับบุตรบุคลากร
  • เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตรและทุนการศึกษาบุตร
 • หมายเหตุ :
  สมัครงานออนไลน์ => http://www2.ra.mahidol.ac.th/rama-career
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-201-2585 ต่อ 147 - 154
 • เอกสารประกอบ :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :